Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Vairumtirdzniecības uzņēmumu mārketinga problēmas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Wholesale company’s marketing problems in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. K.Didenko
Recenzents Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Anotācija Maģistra darba objekts ir mikro un mazie vairumtirdzniecības uzņēmumi, bet darba priekšmets ir mārketinga un tajā skaitā produkcijas pieprasījuma plānošanas un vadīšanas problēmas. Maģistra darba mērķis ir apzināt mikro un mazo vairumtirdzniecības uzņēmumu mārketinga un tajā skaitā produkcijas pieprasījuma plānošanas un vadīšanas problēmas un izstrādāt kopējo atbalsta modeli. Analītiskajā daļa tiek analizēti statistiskie dati, kas raksturo mikro un mazo uzņēmumu ieguldījumu Latvijas Republikas tautsaimniecībā, likumdošanas akti, kas regulē mazo uzņēmumu darbību Latvijas teritorijā, valsts uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti. Papildus, tiek noteiktas IT pielietošanas tendences gan uzņēmuma vadīšanā, gan uzņēmējdarbības vides atbalstam un uzlabošanai. Tiek apskatīti vairāki atbalsta portāli un noteikti to trūkumi un nepilnības, ka arī stiprās puses un iespējas. Atsevišķi tiek analizēti Latvija esošie biznesa inkubatori, to izmantošanas iespējamība, nosacījumi. Autors novērtē apskatītos datus un sniedz savu viedokli par tiem. Tiek apskatīti autora iepriekšējie pētījumi, kas ir saistīti ar tirdzniecības uzņēmuma vadīšanu un produkcijas apjoma plānošanas problēmu risināšanu. Liels uzsvars tiek likts uz uzņēmuma vadīšanas problēmām ekonomikas lejupslīdes apstākļos. Katras apakšnodaļas beigas ir izklāstīti autora secinājumi par pētāmo problēmu un īss iegūto atziņu apkopojums. Teorētiskajā daļā autors, definē marketinga pētījumu galvenās problēmas un piedāvā to risinājumus. Apkopojot statistikas datus un zinātniskajā literatūrā atrastās atziņas, nosaka faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju lēmumu izmantot kādu no pastāvošiem uzņēmējdarbības atbalsta portāliem, ka arī parāda, kādas iespējas un faktori vēl nav ņemti vērā, bet spēj būtiski uzlabot portāla lietošanas atdevi. Ņemot vērā esošo informāciju, autors izvirza pieņēmumu, ka uzņēmumu tīklu veidošana ar turpmāko savstarpējo informācijas apmaiņu spēj uzlabot vairumtirdzniecības uzņēmumu mārketinga pētījumu kvalitāti. Tiek izstrādāts uzņēmējdarbības atbalsta modelis, kas ir domāts vairumtirdzniecības uzņēmumiem un ir balstīts uz informācijas tehnoloģijām. Autors definē kādos apstākļos ir iespējama šī modeļa pastāvēšana un izvirza dotā modeļa attīstības iespējas. Kā rezultāta tiek piedāvāts jauna tirgus veida definīcija. Tiek izstrādāti divi atbalsta modeļa izmantošanas principi, kas atspoguļoti uzņēmumu attīstības modeļos. Zinātniski praktiskajā daļā autors pierāda savu pieņēmumu un priekšlikumu pamatotību. Pieņēmumu, kas ir izstrādāto novitāšu pamata, pierādīšanai autors realizē aptaujas anketu, kurā piedalās 18 uzņēmumi, kuri atbilst darba objektam. Ar iegūtiem datiem autors pierāda un precizē iepriekš izteiktos pieņēmumus un likumsakarības. Atbalsta modeļa pamatprincipa pārbaudei tiek izmantots autora veidotājs tirgus simulācijas modelis. Simulācijas rezultāti tiek izmantoti, lai pamatotu autora pieņēmumus, par vispārpieejamās informācijas ietekmi uz uzņēmējdarbības rezultātiem.
Atslēgas vārdi Vairumtirdzniecība, mārketings, tīkli, modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Wholesale trade, marketing, networks, model
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 13:55:49