Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmumu konkurētspējas modelis Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Competitiveness model for commercial enterprises in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec., Asoc.prof. D.Atstāja
Anotācija Eksistē vairākās tirdzniecības definīcijas, kuras var izmantot dažādās situācijās. Visdziļākā definīcija tiek dota Latvijas akademiskajā terminu datubazē. Tirdzniecība tiek definēta, kā tautsaimniecības nozare (ekonomikas nozaru starptautiskās standartklasifikācijas G kategorijas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības iedaļas), kas nodrošina preču maiņu, to virzību no pārdevēja pie pircēja. Maģistra darba kontekstā zem jēdziena tirdzniecība tiks vairāk saprotama uzņēmumu komercdarbība, kura ir orientēta uz peļņas gūšanu un konkurētspējas paaugstināšānu. Maģistra darba petījuma objekts ir tirdzniecības uzņēmumi Latvijā un darba priekšmets ir tirdzniecības uzņēmumu konkurētspēja. Maģistra darba mērķis ir izpētīt tirdzniecības veidus, struktūru, izanalizēt tirdzniecības uzņēmumu konkurentspējas ietekmējošus faktorus Latvijas tirgū, izdarīt secinājumus par tirdzniecības uzņēmumu konkurētspējas paaugstnāšanas iespējām, un, sekojoši, izstradāt tirdzniecības uzņēmumu konkurētspējas modeli. Darba mērķa sasniegšanai tiks izpildīti sekojošie uzdevumi: Tiks izpētīta tirdzniecības struktūra un attīstība; tiks izpetīta konkurences būtība; tiks aprakstītas jau eksistējošās konkurentspējas paaugstināšanas metodes. tiks izvirzīti priekšlikumi par tirdzniecības uzņēmumu efektivāko darbību konkurences apstākļos; tiks izstradāts tirdzniecības uzņēmumu konkurētspējas modelis un paradīts šī modeļa praktiskais pielietojums. Maģistra darba veidošanas laikā tiks izvirzīta hipotēze, kā Tirzniecības uzņēmumu konkurētspēja ir atkarīga no patērētāju lojalitātes un konkurētspēju var aprakstīt modeļa veidā. Maģistra darbā tiks izmantots liels klāsts informācijas avotu, tai skaitā gan zinātniskā literatūra, gan publikācijas, gan interneta resursi. Darba izstrādē tika izmantotas teorētiskās un empīriskās analīzes metodes (grafiskā metode un sekundāro datu statistiskās analīze). Maģistra darbs sastavēs no tris daļām: analītiskās, teorētiskās un zinātniski-praktiskās. Analītiskajā daļā tiks veikta problēmas stāvokļa analīze, tiks izpētīta tirdzniecības attīstība Latvijā, tirdzniecības uzņēmumu skaita izmaiņas, tajos nodarbināto cilvēku skaita izmaiņas, apgrozījuma indeksu svārstības, kas kopumā dos priekšstatu par situāciju tirdzniecības sektorā. Analīze tiks veikta, izmantojot statistisko analīzi, kura būs balstīta uz Latvijas Centrālas statistiskas pārvaldes datiemun uz interneta resursiem. Analitiskajā daļā arī tiks dots priekšstats par faktoriem, kuri var bremzēt, vai nu pretēji stimulēt tirdzniecības attīstību Latvijā. Veiktā analīze kopumā vedīs pie problēmu, saistīto ar tirdzniecības uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas un efektīvas darbības Latvijas tirgū, definējuma. Otrajā maģistra darba daļā problēma tiks apskatīta no teoretiskā aspekta, jo katram ekonomiskam procesam ir savs teoretiskais attaisnojums. Tirdzniecības struktūra tiks aprakstīta, balstoties uz zinātnisko literatūru, tiks aprakstīti arī tirdzniecības veidi un tirdzniecības uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas metodes un paņemieni. Darba teoretiskajā daļā autore piedavās novitētes elementus: 1. Klientu uzticības paaugstināšanas un pastavīgo klientu iegūšanas mehānismu; 2. Tirdzniecības uzņēmumu klientu lojalitātes politikas modeļa izstrādi; 3. Tirdzniecības uzņēmumu klientu lojalitātes novertēšanas modeli. Vislielākā uzmanība darba teoretiskajā daļa tiks pievērsta patērētāju uzvēdības tendencēm un tirdzniecības uzņēmumu lojalitātes politikas efektivitātei. Zinātniski- praktiskajā daļā darba autore parādīs tirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas modeļa praktisko pielietojumu, novērtējot atsevišķo uzņēmumu lojalitātes politiku. Pētījums tiks veikts kosmētikas tirdzniecības piemērā.Darba apjoms ir 92. lpp.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības uzņēmumu konkurētspējas modelis Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness model for commercial enterprises in Latvia
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 10:15:28