Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Procesu vadības nodrošināšana viesmīlības nozarē"
Nosaukums angļu valodā "Ensuring Process Management in a Hospitality Service"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec. Deniss Ščeulovs, docents
Anotācija Kvalitāte ir svarīgs tūrisma produktu un pakalpojumu attīstības un konkurētspējas paaugstināšanas priekšnoteikums. No kvalitātes paaugstināšanas tūrisma nozarē tieši atkarīga ir arī nozares ilgtspējīga attīstība. Kopš 2012.gada pēc Latvijas centrālās statistikas pārvaldes datiem, viesnīcu skaits gadu pēc gada samazinās, līdz ar ko strādājošām viesnīcām ir nepieciešams pielāgoties esošajiem apstākļiem, lai „noturēties” tirgū. Pēc statistiskas datiem, var spriest, ka Latvijā vairākums viesnīcu, kas sastāda 52.5% no kopēja viesnīcu skaita ir mazie uzņēmumi, kas piedāvā izmitināšanas pakalpojumus nelielām tūristu grupām (līdz 24 numuriem) vai individuāliem klientiem. 89.4% no visām mītņu kategorijām Latvijā, ir vidēja lieluma vai mazi uzņēmumi, kur strādājošo cilvēku skaits nepārsniedz 50 vai 10 personas attiecīgi. Tūrisma nozares uzņēmumiem ir svarīgi izpētīt tos labumus, ko pieprasa patērētāji mūsdienās, ko viesnīca spēj vai nespēj nodrošināt patērētājiem un atrast vispiemērotāko, optimālāko un efektīvāko ceļu, kā sekot līdzi klientu pieprasījumiem un paaugstināt jau piedāvāto pakalpojumu kvalitātes līmeni. Biznesa procesu vadība ir kļuvusi par vienu no visplašāk izmantojamajām pieejām mūsdienu organizāciju un informācijas vadības sistēmām. Procesu vadība, ir balstīta uz organizācijas uztveri, kā uz savstarpējo procesu sistēmu, kas ietver kopējas pūles uzņēmuma ražotspējas paaugstināšanai, rādītāju uzlabošanai, ievērojot organizatoriskus procesus. Pētījuma objekts ir viesmīlības nozare, kā arī atsevišķs uzņēmums, kas sniedz izmitināšanas pakalpojumus. Pētījuma priekšmets ir biznesa procesu vadība un kvalitātes radītāji. Pētījuma mērķi: izanalizēt situāciju viesmīlības nozarē Latvijā; noteikt viesmīlības nozarei procesu vadības īpatnības; ieviest viesnīcā „Ronon” izstrādātus jauninājumus viesmīlības nozarei un pierādīt to pielietošanas nepieciešamību. Pētījuma hipotēzes: viesmīlības nozarē, taktisko un operatīvo lēmumu pieņemšanas procesos ir nepieciešams iesaistīt pēc iespējas vairāku vadības līmeņu darbiniekus; kvalitāte viesmīlības nozarē ir svarīgākais rādītājs, kas ietekmē procesu vadību un stratēģisko mērķu sasniegšanu. Darba mērķis ir izstrādāt piemērotāku procesu vadības sistēmu uz kvalitātes bāzes, vidēja lieluma vai lieliem viesmīlības nozarē strādājošiem uzņēmumiem ar nolūku nodrošināt un paaugstināt viesnīcu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, ka arī optimizēt resursus. Pētījuma uzdevumi: izanalizēt viesmīlības nozari Latvijā un noteikt tās attīstības iespējas; iepazīties ar procesu vadības teorētiskiem un prakstiskiem aspektiem viesmīlības industrijā; izstrādāt ar procesu vadības nodrošinājumu viesmīlības nozarē, saistītus priekšlikumus uzņēmuma procesu pilnveidošanai; parādīt procesu pilnveides iespējas viesnīcai „Ronon”. Novitātes: - procesu klasificēšana pēc to nozīmīguma līmeņa viesmīlības nozarē, uz kvalitātes rādītāju pamata; - viesmīlības nozares vidēja vai liela uzņēmuma procesu sadalīšana vadības līmeņos, attiecīgi ņemot vērā resursu sadali, kļūdu apjomu un ceturtā vadības līmeņa nozīmīgumu kopējā vadības līmeņu procesu sadalīšanā. Biznesa procesu ieviešana un kontrole viesnīcā ir cieši saistīta ar kvalitātes rādītājiem. Ir jāatzīmē, ka kvalitātes politikai ir liela nozīme katra līmeņa procesos. Ir nepieciešams iedziļināties katra līmeņa procesos, izskatīt procesu gaitu un izeju no klienta un patērētāju puses, saņemt procesu novērtējumu no zemāka vadības līmeņa darbiniekiem. Tikai tad, ieviešot viesnīcā biznesa procesu vadību, var sasniegt izvirzītus stratēģiskus mērķus un paaugstināt pakalpojumu sniegšanas kvalitātes līmeni, kas mūsdienās ir viens no svarīgākajiem radītājiem, lai viesnīca būtu konkurētspējīga tirgū.
Atslēgas vārdi tūrisma nozares analīze, procesu vadība, viesnīcas procesu vadība, kvalitātes pazīmes viesmīlības nozarei, vadības līmeņi viesnīcā, pakalpojumu pārdošanas process viesnīcā, procesu veidi un klasifikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā analysis of the tourism industry, business process management, hospitality industry, quality indicators in hospitality industry, process classification
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 09:28:27