Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Grāmatvedības uzņēmuma finansiālās darbības analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of the Accounting Company Financial Activities"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents H.Krogzeme, RTU lektore
Anotācija Tēma: Latvijas uzņēmuma finansiālās darbības analīze, pētot iekšējo, ārējo vidi un finansiālās darbības rezultātus Hipotēze: vispusīga uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīze, par galveno elementu izvirzot finanšu datu analīzi, sniedz vispusīgu informāciju par uzņēmuma darbības tendencēm Autors: Irēna Kozlova Darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. prakt. docente. Irina Jevinga Darba apjoms: 118 lpp., bibliogrāfiskie nosaukumi - 33, tabulas - 66, formulas - 57, attēli - 33, pielikumi - 12. Pētījuma mērķis: analizēt, novērtēt un sistematizēt reāla Latvijas uzņēmējdarbības vides dalībnieka SIA X finanšu rādītājus, identificēt iespējamos draudus pēc vispasaules atzītām metodēm un paņēmieniem, un izdarīt secinājumus par uzņēmuma vispārējo stabilitāti, kā arī prognozēt uzņēmuma attīstības perspektīvas. Darbs izstrādāts ekonomikas zinātnes nozarē. Darba ievadā tiek sniegts tēmas pieteikums, motivēta tēmas izvēle un aktualitāte, norādītas pētīšanas metodes un aplūkota izmantotā literatūra. Analītiskajā daļā tiek analizēta teorētiskā literatūra par pētāmo problēmu, piemērojot pētījuma paņēmienus konkrēta uzņēmuma vajadzībām. Praktiskā daļā tiek analizēti galvenie aspekti, kas ietekmē uzņēmuma attīstību, kā arī veikta identificēto problēmu detalizēta analīze, izveidojot piemērotus risinājumu plānus. Nobeigumā ir sniegts pārskats par gūtajām atziņām, tiek izdarīti secinājumi un apkopoti priekšlikumi. Pielikumi sastāv no: 1. 2007., 2008., 2009., 2010.gada SIA X gada pārskatu sastāvdaļām; 2. SIA X bilances horizontālās un vertikālās analīzes; 3. SIA X peļņas vai zaudējumu aprēķina horizontālās un vertikālās analīzes; 4. SIA Lursoft dati par uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi, konsultēšana nodokļu jautājumos nozari; 5. klientu aptaujas anketa un tās rezultātu apkopojums. Darba rezultāti: Diplomdarba pētījumā izvirzītā hipotēzē - vispusīga uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīze, par galveno elementu izvirzot finanšu datu analīzi, sniedz vispusīgu informāciju par uzņēmuma darbības tendencēm tiek uzskatīta par apstiprinājušos, jo: 1. Objektīvai analīzes nodrošināšanai nepieciešams izprast uzņēmuma darbības virzības mērķi, organizācijas ārējo un iekšējo vidi un to darbības saskaņotību; 2. Galveno gada pārskata daļu analīze sniedz detalizētu informāciju par uzņēmuma iepriekšējo un nākotnes attīstību; 3. Detaļas mēdz būt svarīgākas par vispārējo ekspresanalīzi, jo spēj apskatīt radušās situācijas cēloņus.
Atslēgas vārdi Finanses, analīze, prognoze
Atslēgas vārdi angļu valodā Finanses, analyse, prediction
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2011 23:35:27