Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ārpakalpojumu kvalitātes novērtēšana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Outsourcing service quality assessment in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Dr.oec. R.Greitāne
Anotācija RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Inženierekonomikas un vadības fakultāte Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra Elīna MEDVECKA ĀRPAKALPOJUMU KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANA LATVIJĀ MAĢISTRA DARBA KOPSAVILKUMS Virziens: Uzņēmējdarbības ekonomika Zinātniskais vadītājs: Zoja Sundukova, RTU asoc. prof., Dr. oec. Recenzents: Rita Greitāne, RTU Dr. oec. Rīga 2011 Ekonomikai pamazām atkopjoties no nesenās finanšu krīzes, situācija uzlabojas visās tautsaimniecības nozarēs. Latvijā samazinās iekšzemes kopprodukta krituma temps, pakāpeniski uzlabojas situācija nodarbinātības sfērā, pozitīvas tendences ir vērojamas uzņēmējdarbības vidē. Tiek radīti labvēlīgi apstākļi jaunu uzņēmumu dibināšanai, kas dod ieguldījumu valsts ekonomikā. Nepieciešamība ekonomiskās krīzes laikā samazināt uzņēmumu izmaksas pavēra ceļu Latvijā mazpazīstamai, bet citur pasaulē plaši izmantotai pakalpojumu nozares sfērai ārpakalpojumiem, kuru būtība ir nodrošināt uzņēmuma izmaksu samazināšanu ar ārēju resursu palīdzību. Lai samazinātu sava uzņēmuma izmaksas, jaundibinātie uzņēmumi izvēlas izmantot ārpakalpojumus. Līdzīgi, kā daudzu uzņēmumu vidū, arī valstiskā līmenī tiek meklēti paņēmieni, kā samazināt budžeta izdevumus un palielināt tā ieņēmumus. Valsts iestādēs notiek plašas reformas, kas izpaužas kā darba vietu samazināšana un dažāda veida reformas. Valsts iestādes aizvien biežāk sāk izmantot ārpakalpojumus un štata darbinieku vietā bieži izvēlas algot ārštata darbiniekus. Tā kā grāmatvedība atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai ir jākārto ne tikai uzņēmumiem, bet arī dažāda veida biedrībām un nodibinājumiem, kā arī pašnodarbinātām personām, individuālajiem komersantiem un citiem, tas rada plašu tirgu grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, kas pēdējos gados Latvijā ir attīstījies ļoti strauji. Konkurence šajā jomā ir liela, tādēļ uzņēmumiem jādomā, kā paaugstināt savu konkurētspēju. Viens no variantiem ir piedāvāt visaugstāko pakalpojumu kvalitāti. Par maģistra darba pētījuma objektu kalpo ārpakalpojumu nozare Latvijā, bet pētījuma priekšmets ir šo pakalpojumu kvalitāte. Pētījuma mērķis ir veikt ārpakalpojumu kvalitāti ietekmējošo faktoru sistematizāciju un atbilstoši tai izstrādāt grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma iekšējo kvalitātes kontroles sistēmu. Izvirzītā mērķa sasniegšanai ir jāveic šādi uzdevumi: Pakalpojumu nozares izpēte Latvijā, sniedzot īsu nozares attīstības aprakstu un raksturojot nozares turpmākās attīstības tendences, kā arī nozari veidojošo sfēru struktūras un to ietekmes uz tautsaimniecību analīze. Ārpakalpojumu sfēras, kā pakalpojumu nozares sastāvdaļas attīstības pasaulē un Latvijā izpēte, sfēras pozitīvo un negatīvo iezīmju izvērtēšana. Grāmatvedības ārpakalpojumu kvalitātes iekšējās kontroles sistēmas izveide. Izstrādātās kontroles sistēmas ieviešana reālā grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumā un sistēmas efektivitātes novērtēšana pēc tās ieviešanas reālā uzņēmumā. Latvijā šobrīd nav vienotu standartu, kas regulētu sniedzamo ārpakalpojumu kvalitāti, tādēļ maģistra darba teorētiskā vērtība ir izstrādātā ārpakalpojumu kvalitātes iekšējās kontroles sistēma un izveidotais algoritms piemērotākā pakalpojumu sniedzēja izvēlei. Līdz ar to par maģistra darba zinātnisko vērtību uzskatāma kontroles sistēmas un algoritma tālāka izmantošana, tos modificējot un pilnveidojot, lai izstrādātu vienotu sistēmu Latvijas ārpakalpojumu kvalitātes novērtēšanai. Izstrādātā sistēma ir īstenota reālā grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumā Latvijā, kurš nevēlējās, lai tā nosaukums tiktu ietverts maģistra darbā. Iegūtie rezultāti ir atspoguļoti šī darba zinātniski praktiskajā daļā un uzskatāmi par darba praktisko vērtību. Tāpat par praktisko vērtību atzīstama autores piedalīšanās RTU 52. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē 2011. gada aprīlī. Maģistra darba novitātes ir: Grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanas uzņēmuma iekšējās kvalitātes novērtēšanai izstrādāta kontroles si
Atslēgas vārdi Ārpakalpojumu kvalitātes novērtēšana Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Outsourcing service quality assessment in Latvia
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 15:31:25