Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ārpakalpojumu izmantošanas efektivitāte Latvijas uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Outsourcing efficiency in Latvian enterprises"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. D.Atstāja
Anotācija Maģistra darba pētījuma objekts ir ārpakalpojumu izmantošana Latvijas uzņēmumos un pētīšanas priekšmets ārpakalpojumu izmantošanas efektivitāte. Hipotēze: izmantojot ārpakalpojumus, uzņēmums var būtiski samazināt savas izmaksas. Maģistra darba mērķis ir, ņemot vērā esošo situāciju Latvijas ārpakalpojumu tirgū, izstrādāt efektīvais ārpakalpojumu izmantošanas metodoloģiju. Maģistra darba mērķa sasniegšanai, darba izstrādes procesā ir izmantotas sekojošās pētījumu metodes: kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes - monogrāfiskā jeb aprakstošā metode, analīzes un sintēzes metode; datu statistisko pētījumu metodes - grupēšana, salīdzināšana, relatīvo un vidējo rādītāju analīze, dinamikas rindu izveide un analīze, grafiskā analīze un korelācijas analīze. Aprēķini un datu apstrāde tika veikta, izmantojot datorprogrammas nodrošinājumu Microsoft Excel. Maģistra darbā ietvaros tika izstrādātās sekojošas novitātes: priekšlikumi uzņēmuma biznesa procesu klasifikācijai pamatā un atbalsta funkcijās; ārpakalpojuma izmantošanas efektivitātes novērtēšanas metode, kas iekļauj sevī speciāli izstrādāto biznesa procesa izmaksu posteņu klasifikāciju, ka arī ārpakalpojuma izmantošanas riska koeficienta noteikšanas metodi; ieteikumu efektīvākai ārpakalpojumu izmantošanai, proti, ārpakalpojuma sniedzēja izvēles kritēriji, efektīvas ārpakalpojuma līguma slēgšanas, vadības un kontroles priekšnosacījumi, ka arī pārejas procesa organizēšana. Rezultātā tika izstrādāts ārpakalpojumu efektīvas izmantošanas modelis, kura mērķis ir palīdzēt uzņēmuma vadībai visos lēmuma pieņemšanas procesā par ārpakalpojumu izmantošanu posmos, sākot ar uzņēmuma pamata un atbalsta biznesa procesu noteikšanu un beidzot ar pārejas procesu uz izvēlēto ārpakalpojumu. Ja vienkāršot ārpakalpojumu izmantošanas efektivitātes novērtējumu, var palielināt to veiksmīgo izmantošanas gadījumu skaitu starp maziem uz vidējiem uzņēmumiem un kā rezultāta sekmēt ārpakalpojumu tirgus attīstībai Latvijā. Maģistra darba analītiskajā daļā tika apskatīts ārpakalpojuma jēdziena teorētiskais pamatojums, evolūcija un definīcijas. Tika pievērsta uzmanība arī ārpakalpojumu izmantošanas nepieciešamības analīzes statistiskiem aspektiem, proti, galvenajiem ārpakalpojumu izmantošanas iemesliem, ka arī iemesliem, kāpēc uzņēmumi atteicas no tādu pakalpojumu lietošanas. Arī tika izskatītas gan iepriekšējas tendences, gan esošā situācijas pasaules un Latvijas ārpakalpojumu tirgū, ar mērķi novērtēt ārpakalpojuma nākotnes attīstības iespējas, it īpaši Latvijā. Tika definēti šķēršļi veiksmīgai ārpakalpojumu tirgus attīstībai un definētas problēmas, kuras jāatrisina, lai uzlabotu esošo situāciju. Maģistra darba teorētiskajā daļā tika izstrādāts modelis, kuru var plaši izmantot Latvijas uzņēmumos ar mērķi sakārtot uzņēmuma procesus, novērtēt ārpakalpojuma izmantošanas efektivitāti, izvētieties piemēroto ārpakalpojuma sniedzēju, ar pēc iespējās mazākām izmaksām un neērtībām pāriet uz ārpakalpojuma izmantošanu, ka arī to veiksmīgi pārvaldīt un kontrolēt. Atbilstoši šim modelim, lēmuma pieņemšanas procesu par ārpakalpojuma izmantošanu jāsadala trīs lielās stadijās: 1) uzņēmuma darbības analīze; 2) ārpakalpojumu izmantošanas efektivitātes aprēķins; 3) ieteikumi efektīvākai pārejai uz ārpakalpojumu izmantošanu. Maģistra darba zinātniski praktiskajā daļā izstrādātais ārpakalpojumu efektīvas izmantošanas modelis ir pārbaudīts uz SIA Arsana piemēra. Izmantojot šo modeli, uzņēmuma biznesa procesi tika sadalīti pamatā un atbalstā biznesā funkcijā, tika izskatīts grāmatvedības un IT funkciju nodošanas lietderīgums ārpakalpojumu sniedzējam, kā arī aprēķināts pieņemta lēmuma riska koeficients. Rezultātā tika konstatēts, ka izstrādāto modeli var veiksmīgi pielietot Latvijas uzņēmējdarbības apstākļos esošās situācijas novērtēšanai un lēmuma pieņemšanas procesā par iespējamo ārpakalpojumu izmantošanu.
Atslēgas vārdi Ārpakalpojumi, efektivitāte, optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Outsourcing, efficiency, optimization
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2011 20:31:44