Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums "Transferta cenu noteikšana atbilstoši nesaistītu pušu principam"
Nosaukums angļu valodā "Transfer Price Determination in Accordance with Arm’s Length Principle"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Fiļipoviča Natālija
Recenzents docente, Dr.oec. Bistrova Jūlija
Anotācija Nesaistītu pušu principam atbilstošu transferta cenu piemērošana darījumos ar saistītām pusēm ir aktuāla gan nacionālām, gan multinacionālām sabiedrībām. Savstarpējie darījumi parasti rada iespēju novirzīt ienākumus no vienas jurisdikcijas uz otru. Tāpēc arvien vairāk un vairāk valdības ievieš un paplašina iekšējo cenu noteikšanas noteikumus, tādā veidā cīnoties ar peļņas pārnesi saistīto sabiedrību savstarpējos darījumos. Tomēr šāda regulējuma ieviešana nacionālos normatīvos aktos nodokļu maksātājiem rada jaunus draudus – ienākuma pakļaušanu divkāršam nodokļa aprēķinam. Maģistra darba novitāte: 1) praktisku rekomendāciju izstrāde transferta cenas atbilstības nesaistītu pušu principam noteikšanai; 2) paplašināta transferta cenu jēdziena skaidrojums; 3) autors izvērtējot likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” transferta cenu pamatošanai pakļauto subjektu loku, izstrādāja subjektu sistematizācijas un identifikācijas procesā izmantojamu matricu. Maģistra darba mērķis – novērtēt SIA „AITKOPĪBA” ar saistītām pusēm veikto darījumu transferta cenas atbilstību nesaistītu pušu principam un tās ietekmi uz sabiedrību. Teorētiskajā daļā tiek raksturots transferta cenu stāvoklis, uzskaites teorētiskie un tiesiskie aspekti, kā arī nesaistīto pušu principa būtība. Analītiskajā daļā tiek analizēta transferta cenu un nesaistītu pušu principa pamatošanai nepieciešamā dokumentācija, kā arī piemērojamās metodes. Trešajā nodaļā – tika veikta aitkopības nozares sabiedrības SIA „AITKOPĪBA” transferta cenu atbilstības nesaistītu pušu principam noteikšana un novērtēta teorētiskā iegūto rezultātu ietekme uz sabiedrību. Pētījuma ietvaros tika konstatēts, ka transferta cenas reglamentējošā tiesiskā bāze Latvijā ir nepietiekama, savukārt teorētiskā – nav pieejama valsts valodā vai apskata ļoti šauru ar transferta cenām un nesaistītu pušu principu saistītu problemātiku. Ņemot vērā, ka arī aprakstošās literatūras pieejamība ir ierobežota, ko nosaka transferta cenu jautājumus aprakstošās literatūras nepieejamība nacionālā valodā, autors maģistra darbā apkopoja ESAO vadlīniju un citos avotos ietvertos būtiskākos transferta cenu pamatošanai nepieciešamos jautājumus, piemēram, nesaistītu pušu principa elementu, būtības un piemērojamības skaidrojumu. Nesaistīto pušu princips ir ESAO vadlīnijās nostiprināts standarts, kas paredz darījumus starp saistītām sabiedrībām veikt it kā tas būtu noticis starp nesaistītām personām (nekontrolēts darījums), pēc būtības ir analoģisks vai līdzīgs (salīdzināms) saistīto personu starpā veiktajam darījumam, kā arī ir veikts analoģiskos (salīdzināmos) apstākļos. Transferta cenas atbilstība nesaistīto pušu principam tiek noteikta atbilstoši katras valsts normatīvajam regulējumam, kas valstu starpā būtiski atšķiras, tāpēc viena un tā pati darījumam piemērotā cena vienlaikus var būt atbilstoša principam vienā valstī, bet citā valstī būs nepieciešama transferta cenas korekcijas veikšana. Tādējādi vislabāk būtu preču un pakalpojumu cenas pamatot no abu valstu darījumā iesaistīto valstu likumdošanas viedokļa. Kā arī šādu pamatojumu veidot dokumentārā formā. Veicot starp SIA „AITKOPĪBA” un SIA „AITKOPĪBA_V” darījumā piemērotās tirgus cenas atbilstības kontroli nesaistītu pušu principa ietvaros noteiktajam pieļaujamo cenu diapazonam, tika atklāts, ka sabiedrību starpā veiktos darījumos izmantotā cena ir nepamatoti zema, kas savukārt rada nodokļu risku Latvijas sabiedrībai SIA „AITKOPĪBA”. Šādu cenu SIA „AITKOPĪBA” būtu jākoriģē, savu apliekamo ienākumu palielinot par darījumā noteiktās tirgus cenas un faktiski piemērotās cenas starpību.
Atslēgas vārdi transferta cena, transferta cenu veidošanās, nesaistītu pušu princips, transferta cenu dokumentācija
Atslēgas vārdi angļu valodā transfer price, transfer pricing, arm’s length principle, tranfer pricing documentation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2015 02:47:38