Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums Patstāvīgo magnētu spirālveida sūkņa projekts
Nosaukums angļu valodā Project of Helical Type Permanent Magnet Pump
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Gundars Zalcmanis
Recenzents MBA, Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
Anotācija Darbā „Pastāvīgo magnētu spirālveida sūkľa projekts‖ mērķis ir: izstrādāt pastāvīgo magnētu spirālveida sūkni ar specifisku kanāla un rotora konstrukciju un tā salikšanu. Šis pastāvīgo magnētu sūknis ir jauns produkts, kas spēs sūknēt šķidro metālu PbBi eitektiku, ar lielāku spiedienu un caurplūdi, salīdzinot ar analogiem izstrādājumiem. Iepriekšminētie sūkľa parametri tiek panākti ar specifisko kanāla konstrukciju un garo aktīvās daļas rotoru. Sūkľa konstrukcijas fizikāli modelētie izejas dati saľemti no fizikas speciālista, uz šo datu pamata tika veikti nepieciešamie aprēķini. Nepieciešamā informācija projekta izstrādei tika gūta no zinātniskās literatūras, interneta saitēm, kas informē par darbā pētītajam un izmantotajām tehnoloģijām un praktiskajā darbībā, sadarbojoties ar pieredzējušajiem šīs jomas speciālistiem. Inţeniertehnisko aprēķinu sadaļā aprēķini tika veikti galvenajiem mezgliem: kanālam, rotoram, rāmim un piedziľas elementiem. Kā arī tika izstrādāta tehniskā dokumentācija. Atsevišķai detaļai (vārpstai) izstrādāta izgatavošanas tehnoloģija un izstrādātas tehnoloģiskās skiču kartes. Lai uzzinātu sūkľa raţošanas izmaksas, tika veikti sūkľa izgatavošanas izmaksu aprēķini. Darba aizsardzības sadaļā izstrādāti drošības noteikumi sūkľa izgatavošanai un tā ekspluatācijai. Darba izstrādes noslēgumā autors secināja, ka šādas konstrukcijas sūknis nav sērijveida produkts. Apraksta daļa sastāv no septiľām daļām, 14 tabulām un 24 attēliem, darbs rakstīts latviešu valodā. Grafisko daļu veido trīs kopskata rasējumi uz A1 formāta lapām, 7 kopsalikuma rasējumi ir izvietoti uz 2,5 A1 formāta lapām, detaļu darba rasējumi uz četrām 1,5 A1 formāta lapām, kā arī detaļu tehnoloģisko skiču kartes uz divām A1 formāta lapām, kopā 9 A1 formāta lapas. Atslēgas vārdi: pastāvīgie magnēti, indukcijas sūknis, šķidrais metāls, spirālveida kanāls.
Atslēgas vārdi Pastāvīgie magnēti, indukcijas sūknis, šķidrais metāls, spirālveida kanāls
Atslēgas vārdi angļu valodā Permanent magnets, induction pump, liquid metal, spiral channel.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2015 15:16:47