Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kultūras nozares uzņēmumu konkurētspējas attīstības stratēģija Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Business competitiveness development strategy for cultural industry enterprises in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. K.Didenko
Recenzents Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Anotācija Latvijā kultūras kā tautsaimniecības nozares īpatsvars ir vērtējams aptuveni 6-7% procentu robežās no iekšzemes kopprodukta un nozarei raksturīgākās problēmas ir saistītas ar kultūras mantojuma saglabāšanu, kultūras un citu tautsaimniecības nozaru mijiedarbību, kā arī kultūras produktu piedāvājuma struktūras sadrumstalotību. Galvenās problēmas, ar kurām saskaras mākslinieki un uzņēmēji kultūras jomā, ir saistītas ar finansējumu, mārketingu, produkta virzīšanu tirgū un izplatīšanu, kas kopā ar pieredzes un infrastruktūras trūkumu samazina panākumu iespējamību. Kultūras kā tautsaimniecības nozares attīstības problēmas ir sekojošas: Potenciālie kultūras produkta patērētāji nav informēti par produkta kvalitāti, pieejamību un izmaksām. Pircējipatērētāji, kuri citos gadījumos vēlētos iegādāties tautas daiļamatniecības izstrādājumus vai vēlētos apmeklēt koncertus, deju uzvedumus vai citus mākslas pasākumus, var nebūt informēti par šādu produktu pieejamību; Kultūras produktu pieprasījums negarantē arī atbilstošu piedāvājumu. Kultūras produktu ražotāji ne vienmēr ir gatavi apmierināt potenciālu tirgus pieprasījumu. Māksliniekiem var trūkt informācijas par patērētāju vēlmēm, kas ierobežo viņu iespējas izmantot tirgus informāciju efektīgi. Darba autore izveidoja uzņēmuma attīstības stratēģiju, kas mazinās nozarē pastāvošās problēmas, attiecīgajā kultūras nozares uzņēmumā un radīs pārākumu par saviem konkurentiem, pielietojot praksē izstrādāto kultūras nozares uzņēmumu konkurētspējas attīstības stratēģijas modeli. Maģistra darba objekts: kultūras nozares attīstība. Maģistra darba priekšmets: kultūras nozares uzņēmumu konkurētspējas attīstības stratēģija. Maģistra darba mērķis: izstrādāt kultūras nozares uzņēmuma konkurētspējas stratēģijas modeli, ko kultūras nozares uzņēmums var pielietot praksē, lai gūtu pārākumu pār saviem konkurentiem. Maģistra darba novitātes: 1. Vadības rīcības modeļa izstrāde, kas ietver ieteicamo vadības rīcību uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas plānošanā; 2. Kultūras nozares uzņēmuma SIA Baltic Dance Factory attīstības stratēģijas izveide, izmantojot darbā izveidoto vadības rīcības modeli. Maģistra darba hipotēze- uzņēmuma stabila un ilgtspējīga attīstība iespējama gadījumā, ja uzņēmums, izstrādājot konkurētspējas stratēģiju apskata gan ārējās, gan iekšējās vides faktorus. Darba autors, darba mērķa sasniegšanai, izvirzīja sekojošus uzdevumus: 1. Izpētīt valsts kultūras nozari; 2. Noteikt faktorus, kas ietekmē uzņēmuma konkurētspēju; 3. Izstrādāt kultūras nozares uzņēmumu rīcības modeli konkurētspējīgas attīstības stratēģijas izveidē; 4. Izvērtēt SIA Baltica Dance Factory vietu Latvijas tirgū un apskatīt konkurentus; 5. Izstrādāt SIA Baltic Dance Factory konkurētspējas ilgtermiņa attīstības stratēģiju Latvijā. Analītiskajā daļā tiek apskatīts, kas ir konkurētspēja, kultūras jēdziena skaidrojums, Latvijas kultūras nozare, tās stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi, kultūras kā tautsaimniecības nozares nozīmīgums Latvijā, kā arī Latvijā darbojošos kultūras nozares uzņēmumu darbība un ekonomiskais stāvoklis šobrīd salīdzinājumā ar kopējiem datiem nozarē. Teorētiskā daļa, tiek apskatīta stratēģiskās plānošanas būtība, kā tiek veidots šis process. Apskata faktorus, kas ietekmē uzņēmuma konkurētspēju- kultūras nozares vidi ietekmējošie iekšējie un ārējie faktori un tiek izveidots kultūras nozares uzņēmumu konkurētspējas stratēģijas izstrādes modelis, kurš jāpielieto uzņēmumiem veidojot konkurētspējas stratēģiju. Zinātniski praktiskajā daļā, darba autors apskata sabiedrību ar ierobežotu atbildību Baltic Dance Factory esošo situāciju, uzņēmuma vietu Latvijas kultūras nozarē, tā konkurentus un izstrādā uzņēmuma konkurētspējas ilgtermiņa attīstības stratēģiju, izmantojot teorētiskajā daļā izstrādāto modeli.
Atslēgas vārdi Konkurētspēja, kultūras nozare, konkurētspējas stratēģija, vadības rīcības modelis,
Atslēgas vārdi angļu valodā culture industry,competitiveness, competitiveness development strategy, management action model,
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2011 20:52:00