Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Veselības aprūpes izglītības vadības attīstība Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Health care education management development in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. K.Didenko
Recenzents Dr.oec.,prof. R.Taraškevičs
Anotācija Izglītības sistēmas attīstību Latvijā mūsdienās raksturo tās intensitāte, dinamiskums un novitāte. Veiktās reformas veselības aprūpes un izglītības nozarēs daudzos iedzīvotājos radījušas neizpratni un neuzticību. Darba vietu nodrošinājums un apmaksa nozarē samazinājusies un jaunieši pēc studiju beigšanas aizvien mazāk uzsāk darbu kādā no izvēlētajām profesijām veselības aprūpes nozarē. Turpretī, izvirzīto valsts prioritāro nozaru kontekstā, jau piekto gadu pēc kārtas tiek palielināts valsts budžeta finansēto studiju vietu skaits veselības aprūpē. Pilnveidojot veselības aprūpes izglītības sistēmu, nepieciešams risināt attiecības starp izglītību no vienas puses un darba tirgu no otras puses. Izglītības iestādes nedrīkst pieļaut nelietderīgu budžeta līdzekļu izlietojumu apmācot speciālistus, kuri nebūtu pieprasīti Latvijas tautsaimniecībā. Tāpat nav pieļaujama budžeta līdzekļu izšķērdība, tos ieguldot apmācāmajos, kuri pēc mācību procesa beigām aizbrauc strādāt uz citām ES valstīm. Maģistra darba pētījuma objekts ir veselības un sociālās aprūpes izglītības vadības attīstība Latvijā. Pētījuma priekšmets ir tendences un perspektīves pirmās pakāpes augstākās izglītības sniegšanā veselības un sociālajā aprūpē Latvijā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt veselības un sociālās aprūpes izglītības apguvē veikto, kā arī plānoto izglītības sistēmas restrukturizāciju lietderību, apzināt problēmas un izstrādāt priekšlikumus reorganizācijas pasākumu optimizācijai. Izvirzītā mērķa sasniegšanai, darbā risināmie uzdevumi ir: analizēt augstākās izglītības sistēmu Latvijā; izanalizēt veselības un sociālās aprūpes izglītības sistēmu Latvijā; raksturot veselības aprūpes un izglītības nozaru savstarpēji ietekmējošos, vienojošos faktorus; analizēt pirmās pakāpes veselības un sociālās aprūpes izglītības nepieciešamību; izvērtēt veikto izglītības sistēmas reorganizāciju veselības un sociālās aprūpes mācību iestādēs; pamatojoties uz reorganizācijas izvērtējumu izstrādāt priekšlikumus jaunam modelim veselības un sociālās aprūpes koledžu vadības attīstībā; izstrādāt priekšlikumus budžeta līdzekļu atgūšanas metodei veselības un sociālās aprūpes pirmās pakāpes augstākās izglītības pakalpojumu sniedzējiem. Izstrādājot maģistra darbu, jāņem vērā ierobežojumi, ka darbā plašāk analizēta pirmās pakāpes augstākās izglītības veselības un sociālās aprūpes jomā nepieciešamība, nozīmīgums un vadības attīstības iespējas Latvijā. Maģistra darba novitātes: - izstrādāti priekšlikumi pirmās pakāpes veselības un sociālās aprūpes augtākās izglītības restrukturizācijas optimizācijai, vadoties pēc aktuālajām un prognozējamām tautsaimniecības attīstības tendencēm; - izstrādāti priekšlikumi budžeta līdzekļu atgūšanas metodei pirmās pakāpes veselības un sociālās aprūpes izglītībā. Analītiskajā daļā aplūkota izglītības sistēma Latvijā, tās attīstības posmi, pievēršot uzmanību tendencēm augstākās izglītības sniedzēju un ņēmēju vidū, tai skaitā augstākās izglītības iestāžu skaitam, valsts finansējumam, studējošo skaita izmaiņām un sadalījumam pa studiju tematiskajām jomām. Teorētiskajā daļā tiek pievērsta uzmanība veselības un sociālās aprūpes izglītības attīstībai Latvijā, analizējot Latvijas demogrāfisko situāciju un vidusskolu beidzēju skaitu. Veiktas prognozes par studējošo skaita izmaiņām, ekonomiski aktīvo un nodarbināto skaitu, kā arī veselības aprūpē nodarbināto un studējošo skaitu, lai varētu izanalizēt pašreizējo un perspektīvā veselības aprūpē nepieciešamo cilvēkresursu nodrošinājumu un apmācāmo daudzumu. Tiek raksturots veselības un sociālās aprūpes augstskolu un koledžu izglītības vadības modelis. Zinātniski praktiskajā daļā tiek aprakstīta jaunā izstrādātā veselības un sociālās izglītības vadības modeļa realizēšanas izdevīgums un lietderība. Izstrādāta budžeta līdzekļu piešķiršanas un atgūšanas metode, uzsvaru liekot uz ieguldīto valsts budžeta finanšu līdzekļu lietderīgu ieguldījumu cilvēkresursu nodrošināšanā Latvijas tautsaimni
Atslēgas vārdi Veselības un sociālās aprūpes izglītības vadības attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Health careeducation management development in Latvia
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2011 15:56:13