Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Banku kredītrisku vadīšana krīzes apstākļos"
Nosaukums angļu valodā "Banks’ credit risk management in a crisis situation"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec. J.Komkova
Anotācija Maģistra darba pētījuma objekts ir banku kredītriski, savukārt pētījuma priekšmets ir banku kredītrisku vadīšanas un novērtēšanas problēmas privātpersonu patēriņa kreditēšanas jomā. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz esošo kredītrisku novērtēšanas metožu un modeļu izpēti, izstrādāt metodoloģiju kredītriska novērtēšanas modeļa izveidošanai un, balstoties uz vienas no Latvijas komercbankām datu izlasi par klientiem, izstrādāt efektīvu, patēriņa kreditēšanas jomai piemēroto, kredītriska novērtēšanas modeli esošajos ekonomiskajos apstākļos. Maģistra darba ietvaros tiek izvirzīta hipotēze kredītskoringa pielietošana bankās privātpersonu kreditēšanas jomā ļauj efektīvi vadīt un optimizēt kredītriskus, vienlaicīgi nodrošinot bankai vēlamo ienesīguma līmeni. Maģistra darba ietvaros ir izstrādātas sekojošās novitātes: 1. Izstrādāta aizņēmēju kredītspējas novērtēšanas matemātiski-statistisko modeļu izveidošanas metodoloģija, kas piemērota Latvijas banku privātpersonu patēriņa kreditēšanas jomai; 2. Tika noteikti un precizēti galvenie aizņēmēju kredītspēju ietekmējošie raksturlielumi, kuri var tikt izmantoti bankās privātpersonu kredītspējas novērtēšanai patēriņa kreditēšanas jomā; 3. Ir izstrādāts patēriņa kreditēšanas jomai piemērots kredītu skoringa modelis potenciālo aizņēmēju kredītspējas novērtēšanai. Maģistra darbam ir strukturāls dalījums, kurā informācija tiek iekļauta trijās galvenajās nodaļās - analītiskajā, teorētiskajā un zinātniski praktiskajā. Maģistra darba apjoms ir 135 lpp., tajā iekļauti 46 attēli, 39 tabulas, 17 formulas. Informācijas izklāsts ir balstīts uz 52 literatūras avotiem. Darbam ir pievienoti 5 pielikumi. Analītiskās daļas ietvaros ir veikts vispārējs Latvijas banku sektora raksturojums, atklātās tā galvenās attīstības tendences un problēmas. Analītiskajā daļā ir izanalizētā zinātniskajā literatūrā pieejamā informācija par banku risku būtību, veidiem un rašanās iemesliem, tika izvērtētās pastāvošas pieejas risku novērtēšanai un vadīšanai gan no kopējā banku risku vadīšanas aspekta, gan arī attiecībā pret kredītriska kategoriju. Ir aplūkotas starptautisko banku uzraudzības iestāžu rekomendācijas risku vadīšanai. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir apskatīta kredītskoringa kā kredītrisku vadīšanas instrumenta pielietošana banku darbībā, īpašu uzmanību pievēršot kredītskoringa izmantošanai aizņēmējā kredītspējas novērtēšanai patēriņa kreditēšanas jomā. Teorētiskās daļas ietvaros tika apkopotas zinātniskajā literatūrā piedāvātās metodes un metodoloģijas kredītskoringa modeļa izveidošanai, atklātas to priekšrocības un trūkumi. Tika apskatīta analizējamās komercbankas praktiskā pieredze kredītskoringa modeļa izstrādāšanā un novērtēta izstrādātā modeļa kvalitāte un praktiskas izmantošanas efektivitāte. Zinātniski praktiskās daļas ietvaros, balstoties uz pieejamo informāciju par analizējamās komercbankas klientiem un teorētiskajā daļā aprakstīto metodoloģiju, tika veikta aizņēmēju kredītspēju ietekmējošo faktoru analīze, kuras rezultātā ar MS Excel datorprogrammas nodrošinājuma palīdzību tika izstrādāts kredītskoringa modelis, kuru var piemērot aizņēmēju kredītspējas novērtēšanai patēriņa kreditēšanas jomā. Maģistra darba ietvaros izstrādātā modeļa kvalitāte tika salīdzināta ar esošo analizējamās komercbankas modeli un tika novērtēta abu modeļu pielietošanas efektivitāte, par pamatu ņemot bankas kredītportfeļa kvalitātes izmaiņas. Veikta pētījuma rezultāti sniedza iespēju izteikt konkrētus priekšlikumus analizējamās komercbankas esoša kredītskoringa modeļa uzlabošanai, ka arī novērtēt ieguvumus no kredītu skoringa izmantošanas praksē.
Atslēgas vārdi riski, kredītriski, risku novērtēšana un vadīšana, kredītu skorings
Atslēgas vārdi angļu valodā risk, credit risk, risk management, credit scoring
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2011 14:50:40