Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Korporatīvās e-vides lietišķā etiķete uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Corporate E-Environmental Business Etiquette for Companies"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Recenzents Dr.oec. Rita Greitāne, docente
Anotācija Bieži vien organizācijas kultūra tiek uztverta par pašsaprotamu procesu, kurš veidojas neatkarīgi no cilvēkiem, līdz ar to tam bieži vien netiek pievērsta uzmanība, jo uzņēmuma vadītāji fokusējas uz uzņēmuma finanšu pusi, mārketingu, reklāmu, bet par atmosfēru, kas valda kolektīvā, aizdomājas tikai daži. Tomēr, uzņēmēji, kuriem ir zināšanas uz izpratne par cilvēku uzvedību par attiecību apzinātiem un neapzinātiem aspektiem un spēja cilvēkus sadalīta grupās, pieņemot, lēmums ir ne tikai paša uzņēmēja priekšrocība, bet gan visa uzņēmuma. Maģistra darbā tiks apskatīta informācijas nodošana un saņemšana tieši no uzņēmuma viedokļa, kas tālāk darbā tiek aplūkota kā korporatīvās kultūras etiķete. Pētījuma problēma ir vienotu vadlīniju neesamība un nenoteiktība Latvijas uzņēmējdarbības e-vidē, kuras būtiski ietekmē komunikācijas efektivitāti un uzņēmuma reputāciju, kā arī zīmola atpazīstamību. Maģistra darba pētījuma objekts: Korporatīvā e-vide uzņēmumos. Maģistra darba pētījuma priekšmets: Lietišķā etiķete. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz zinātniskiem, un praktiskiem pētījumiem analizēt korporatīvās kultūras aspektus e-vidē un atbilstoši tiem izstrādāt rekomendācijas e-etiķetes attīstībai Latvijas uzņēmumos, kā arī izpētīt korporatīvās komunikācijas nozīmi zīmola atpazīstamībā. Maģistra darba hipotēze: Vienota korporatīvās e-vides etiķete organizācijā spēj nodrošināt pārskatāmu un veicināt zīmola atpazīstamības uzlabošanu. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, nepieciešams veikt šādus uzdevumus: 1. Apskatīt korporatīvās kultūras aktualitāti Latvijā, tās aktualitāti un svarīgumu uzņēmējdarbības vidē. 2. Aplūkot komunikāciju kā zīmola atpazīstamības veicinošo rīku. 3. Analizēt lietišķas etiķetes pielietojumu uzņēmējdarbībā. 4. Veikt padziļinātu teorētisko, uz zinātniskās literatūras un dažādu zinātnisko publikāciju bāzes, apskatu korporatīvajā kultūrā. 5. Apkopot komunikāciju specifikas elektroniskajā vidē. 6. Izstrādāt Digitālās komunikācijas analīzes metodiku zīmola atpazīšanas uzlabošanā. 7. Izstrādāt rekomendācijas veiksmīgas digitālās komunikācijas ieviešanā. 8. Maģistra darba noslēgumā veikt secinājumus un priekšlikums. Par maģistra darba teorētisko bāzi kalpo fundamentāli zinātniskie pētījumi, vispārējā un speciālā literatūra, valsts un uzņēmumu statistikas dati, periodiskie izdevumi, organizāciju publiskie materiāli, biznesa literatūra un interneta resursi. Darba izstrādei ir šādi temata ierobežojumi: 1. Darbā komunikācija ir apskatīta digitālās komunikācijas griezumā. 2. Korporatīvā kultūra tiek analizēta komunikācijas ietvaros. 3. Darbā tiek vērtēta ētika un etiķete, kas ir saistīta ar lietišķo komunikāciju korporatīvajā kultūrā. Maģistra darba novitātes elementi: 1. Digitālās komunikācijas grupējums pēc iekšējās un ārējās komunikācijas. 2. Iekšējās un ārējās komunikācijas veida noteikšana. 3. Digitālās komunikācijas analīzes metodikas izstrāde zīmola atpazīstamības uzlabošanā.
Atslēgas vārdi Digitālā komunikācija, e-vide, biznes etiķete, lietišķā etiķete, korporatīvā kultūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Digital communication, e-enviroment, business etiquette, corporate culture
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 23:42:36