Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Komercbanku operacionālo risku pārvaldība"
Nosaukums angļu valodā "Commercial Bank Operational Risk Governance"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Irina Voronova
Recenzents Dr.sc.administr. Jekaterina Kuzmina
Anotācija Mūsdienās komercbankām darbojoties sarežģītā un augošā tirgū, lielu nozīmi iegūst risku pārvaldē. Lai saglabātu konkurētspēju, tām jāuzņemas un jāpārvalda sarežģīti riski. Bankas peļņu nosaka prasme pārvaldīt šos riskus, un banku konkurence lielā mērā izpaužas optimālā risku vadībā. Bankas organizatoriskā struktūra ir veidota tā, lai identificētu un vadītu gan ārējos, gan iekšējos riska faktorus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta individuālu risku attīstībai, kas norāda uz pilnu riska faktoru apjomu, un kalpo par pamatu, lai novērtētu esošās riska ierobežošanas un novēršanas procedūras. Tā kā komercbankas darbība ir pakļauta dažādu risku ietekmei un operacionālais risks ir otrais lielākais risks pēc kapitāla prasības, līdz ar to tēma ir aktuāla-šo risku ir jāpārvalda tā, lai novērstu un minimizētu risku ietekmi uz komercbanku darbību, kas varētu novēst pie neatgriezeniskiem finanšu un citiem zaudējumiem Pētījuma objekts- operacionālie riski komercbankās. Pētījuma priekšmets- operacionālo risku ietekme uz komercbanku darbību, to efektīva pārvaldība. Darba mērķis ir zinātniski pamatotu piedāvājumu un metodisku rekomendāciju izstrādāšana efektīvai komercbanku operacionālu risku pārvaldībai Darba hipotēze: operacionāla riska kultūras kvalitatīva pārvalde atļauj samazināt kapitāla prasību. Mērķu sasniegšanai darba autore izvirzīja sekojošus uzdevumus: izanalizēt komercbanku darbības sektoru Latvijā;apkopot un izanalizēt riska veidus komercbankās; izpētīt risku vadību organizāciju komercbankās ; izvērtēt operacionāla riska vadības pamatprincipus;izpētīt operacionāla riska teorētiskus un praktiskus aspektus; izanalizēt riska kultūras būtību un tās novērtēšanas metodes; izstrādāt operacionāla riska pārvaldības modeli;novērtēt Citadele bankas vietu komercbanku tirgū un tās finanšu radītājus;novērtēt operacionāla riska pārvaldības politiku Citadele bankā;izstrādāt darba autores operacionāla riska definīciju;izstrādāt operacionāla riska pārvaldības modeli;veikt operacionāla riska kultūras novērtēšanu, izmantojot autores izstrādāto modeli. Darba izmantotie materiāli: speciālā un vispārēja ekonomiskā literatūra; publicētie zinātniskie pētījumi; Latvijas Republikas likumi; Latvijas Republikas normatīvie dokumenti; , Finansu un kapitāla tirgus komisijas statistikas dati; Latvijas komercbankas asociācijas statistikas dati; Bāzeles uzraudzības komitejas rekomendācijas; bankas publicētie finanšu pārskati; bankas iekšējā nepublicēta informācija. Maģistra darbā autore ir izstrādājusi divus novitātes elementus: autores izstrādāta operacionāla riska definīcija;autores izstrādātais operacionāla riska pārvaldības modelis, kas iekļauj riska kultūras novērtēšanas sastāvdaļu. Maģistra darba struktūra: darbs satur ievadu, 3 nodaļas, 19 apakšnodaļas, 17 secinājumus, 3 priekšlikumus, 39 informācijas avotus. Darba ir 21 tabula, 25 attēli, 3 formulas.
Atslēgas vārdi komercbankas, operacionālais risks, operacionāla riska pārvaldība, riska kultūra,
Atslēgas vārdi angļu valodā commercial bank, operational risk, operational risk governance, risk culture
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 20:33:35