Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "E-izglītības attīstības tendences Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Trends of E-Learning Development in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec. Deniss Ščeulovs, docents
Anotācija Izglītība ir instruments panākumu gūšanai, tā sniedz iespējas sasniegt ne vien pašizaugsmi, bet arī veiksmīgāku karjeras izaugsmi. Arvien biežāk zināšanas un prasmes, kas iegūtas tieši pateicoties izglītības iestāžu piedāvājumam ir pamatā tam, ka darbinieks ir konkurētspējīgāks un attiecīgi tiek novērtēts darba tirgū. Pateicoties straujajai interneta tehnoloģiju attīstībai pēdējos gados arvien lielāku popularitāti ir ieguvusi E-izglītības mācību metodes augstākās izglītības iestādēs. Dažādo e-izglītības rīku ieviešana mācību procesā ir arī izaicinājums pasniedzējiem, kam arī ir jāiegulda laiks zināšanu apgūšanā un mācību materiālu pārstrādē, kā arī mācību iestādēm, jo nākas pārplānot stratēģiju, ieguldīt līdzekļus. E-izglītība nodrošina pieeju izglītībai ikvienam neatkarīgi no atrašanās vietas, tas ir arī veids, kas ļauj īstenot pašlaik ļoti aktuālo mūžizglītību. Universitāšu piedāvātā tālmācība, kur tiek pielietoti dažādi e-izglītības rīki kļūst arvien plašāk izplatīta visā pasaulē, nodrošinot studijas starptautiskā vidē, kas papildus nodrošina dažādu valstu studentu pieredzes un zināšanu apmaiņu. Maģistra darbā autore vērsīs uzmanību tieši uz e-izglītības tendencēm augstākajā izglītībā, konkrētāk, kuras no metodēm tiek pielietotas un kāds ir iesaistīto pušu skatījums. Maģistra darba pētījuma objekts: E-izglītība. Maģistra darba pētījuma priekšmets: E-izglītības metodes un to attīstība iesaistīto pušu vērtējumā. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz zinātnisko literatūru un praktisko pētījumu, novērtēt kādas ir augstskolu pielietotās e-izglītības metodes un to attīstības tendences iesaistīto pušu vērtējumā. Lai sasniegtu šo mērķi, nepieciešams veikt šādus uzdevumus: 1. Analītiski raksturot izglītības sistēmas dinamiku pasaulē, kā arī augstākās izglītības sistēmas tendences Latvijā un Eiropas Savienībā (statistikas dati laika periodā no 2004.-2014.gadam). 2. Veikt zinātniskās literatūras analīzi un apkopot informāciju par augstskolām piemērotām e-izglītības metodēm un iesaistītajām ieinteresētajām pusēm. 3. Izstrādāt augstākai izglītībai piemērotu e-izglītības metožu klasifikāciju, iesaistīto pušu savstarpējās mijiedarbības konceptuālo shēmu. 4. Veikt iesaistīto pušu anketēšanu un balstoties uz rezultātiem novērtēt e-izglītības attīstības tendences. 5. Izstrādāt secinājumus. 6. Izstrādāt zinātniski pamatotus priekšlikumus par e-izglītības tendencēm augstākajā izglītībā. Maģistra darba hipotēze: E-izglītība augstākās izglītības iestādēs palīdz samazināt izmaksas un nākotnē tās nozīme turpinās pastiprināties. Maģistra darbā ir iestrādātas 3 novitātes: 1. Izdalīti astoņi iespējamie e-izglītībā iesaistīto pušu komunikācijas veidi, kā arī identificēti pielietotie rīki virtuālajā vidē katrā no tiem. 2. Izstrādāta e-izglītībā galveno komunikācijā iesaistīto pušu savstarpējās mijiedarbības konceptuālā shēma. 3. Balstoties uz ekspertu intervijām identificētas piemērotākās jomas e-izglītības apmācību procesam. Par maģistra darba teorētisko bāzi kalpo fundamentāli zinātniskie pētījumi, Latvijas Republikas likumi un valdības lēmumi, vispārējā un speciālā literatūra, valsts un Eiropas Savienības statistikas dati, periodiskie izdevumi, organizāciju publiskie materiāli, interneta resursi. 1.ANALĪTISKĀ DAĻĀ apkopota informācija par augstākās izglītības sistēmas dinamikas attīstību, sākot no universitāšu rašanās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Analizēti augstākās izglītības statistikas dati un apkopotas jaunākās tendences e-izglītībā. 2.TEORĒTISKĀ DAĻĀ analītiski izvērtēta literatūra par e-izglītībā pielietotajām metodēm un izstrādāta klasifikācija, analizētas iesaistītās puses un izstrādāta savstarpējās mijiedarbības konceptuālā shēma, identificētas piemērotākās jomas e-apmācībām. 3.ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ DAĻĀ izvērtās e-izglītības iespējas Latvijas augstākās izglītības iestādēs, veikta iesaistīto pušu anketēšana par e-izglītības aktualitāti un novērtēts e-izglītības ieguvums.
Atslēgas vārdi Izglītība, izglītības sistēma, augstākās izglītības iestādes, e-izglītība, e-mācīšanās, e-izglītības metodes, iesaistītās puses
Atslēgas vārdi angļu valodā Education, education system, higher education institutions, e-education, e-learning, e-education methods, stakeholders.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2015 22:14:58