Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Farmaceitisko produktu virzīšanas sistēma Latvijas tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Pharmaceutical product promotion system in the Latvian market"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec.,prof. R.Taraškevičs
Anotācija Farmācijas nozare ir viena no nedaudzām nozarēm, kas joprojām veiksmīgi attīstās un tai piemīt arī labas attīstības tendences nākotnē. Tā ir viena no sarežģītākām nozarēm, viņa iekļauj sevī medicīnas preparātu ražošanu, ka arī vairum- un mazumtirdzniecību. Produkta īpatnība noved pie tā, ka farmācijas nozare ir viena no vairāk regulējamiem nozarēm Latvijā. Visstingrākie ierobežojumi ir zāļu reklamēšanas kartībā. Galvenā problēma saistīta ar virzīšanu tirgū it tāda, ka zāļu ražotāji ir spiesti saskarties ar tādiem ierobežojumiem un ietekmējošiem faktoriem, kuru nav nevienā citā nozarē. Farmācijas nozares īpatnība ir tāda, ka vairākus virzīšanas pasākumus jāorientē nevis uz galējo patērētāju, bet uz tādiem tirgus dalībniekiem kā ārsti un farmaceiti. Maģistra darba pētījuma objekts ir Latvijas farmācijas tirgus. Pētījuma priekšmets: Farmācijas produktu virzīšana un to ietekmējošie faktori. Ņemot vērā farmācijas nozares īpatnību autore izvirza šādu hipotēzi: Farmācijas uzņēmumu veiksmīga attīstība ir atkarīga no precīzas un savlaicīgas produktu virzīšanas, kura veikta ievērojot visus farmācijas nozari ietekmējošos faktorus. Maģistra darba mērķis ir izpētīt farmācijas nozari, to ietekmējošos faktorus, kā arī noteikt piemērotākus virzīšanas pasākumus farmācijas nozarē. Izveidot farmācijas produktu virzīšanas sistēmu un virzīšanas modeli. Noteikt labākus komunikācijas veidus un virzienus. Lai to paveiktu, autore nolēma analizēt farmācijas nozari kopumā, nevis izvēloties kaut kādu konkrētu uzņēmumu. Maģistra darba novitātes: Farmācijas produktu virzīšanas modelis. Farmācijas produktu virzīšanas sistēma. Maģistra darba teorētiskā vērtība ir jauna pieeja produktu virzīšanai tirgū tieši farmācijas nozarē. Izanalizētas virzīšanas metodes un tirgus dalībnieku rīcība farmācijas tirgū, ļauj izveidot farmācijas produktu virzīšanas sistēmu. Maģistra darba teorētiska bāze var kalpot, ka pamāts tālākai farmācijas produktu virzīšanas pētīšanai un farmācijas mārketinga izveidei. Savukārt praktiskā nozīme ir tam, ka izveidotais farmācijas produktu virzīšanas modelis ļauj noteikt svarīgākos farmācijas produktu virzīšanas faktorus. Modeļa pielietošana ļauj prognozēt nepieciešamo produktu virzīšanas pasākumu intensitāti. Veiktie pētījumi ļauj noteikt labākus un efektīvākus virzīšanas pasākumus, kuri ir orientēti uz galējo patērētāju un ārstiem. Analītiskā daļā tiks sniegts farmācijas nozares raksturojums, tas attīstības tendences pasaulē un Latvijā. Ārēja makro vides analīze ļaus noskaidrot būtiskākos faktorus, kas ietekmē farmācijas nozari un produktu virzīšanu tirgū. Tiks veikta konkurences un ārējas makro vides analīze. Visa iegūta informācija tiks apkopota SVID matricā. Teorētiskā daļā tiks salīdzinātas dažādu autoru atšķirīgās nostādnes par produktu virzīšanas būtību un to veidiem. Tiks izveidota farmācijas produktu virzīšanas sistēma. Lai produktu virzīšana būtu efektīvāka tiks noskaidrota galēja patērētāja un ārsta rīcība un to rīcību ietekmējošie spēki. Tiks izanalizēts galēja patērētāja lēmumu pieņemšanas process dažādos slimības etapos, kas ļaus saprast kādā brīdi un kādā veidā labāk veikt produktu virzīšanu tirgū. Teorētiskā bāze ļaus izveidot aptauju, kas paredzēta galējam patērētājam un interviju, kas paredzēta ārstiem. Tiks noteikta cenu veidošanas politika farmācijas nozarē. Visa iegūta informācija analītiskā un teorētiskā daļā ļaus izveidot produktu virzīšanas modeli. Zinātniski praktiskajā daļā tiks veikta produktu virzīšanas modeļa aprobācija. Tiks noskaidrota reklāmas veidu popularitāte, noteikts reklāmas uzticības līmenis un reklāmas iespaids, kā arī tiks noskaidroti efektīvākie produktu veicināšanas veidi, kuri ir orientēti uz galējo patērētāju. Savukārt veikta intervija ļaus atspoguļot reklāmas priekšrocības un trūkumus, ka arī noteikt piemērotākus virzīšanas pasākumus, kuri ir orientēti uz ārstiem.
Atslēgas vārdi Farmācijas nozare,tirgus; produkts; virzīšana; sistēma.
Atslēgas vārdi angļu valodā Pharmaceutical industry,market; product ;promotion; system
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2011 02:18:24