Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Vairumtirdzniecības uzņēmumu darbības rezultātu novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Wholesale companies’ performance assessment"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Anotācija Svarīga loma uzņēmuma vadīšanā ir uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšanai, kas sniedz priekšstatu par uzņēmuma darbību, tā finansiālo stāvokli, tā attīstību noteiktā periodā, kā arī parāda uzņēmuma attīstības dinamiku un ļauj apzināt galvenās uzņēmuma problēmas, kā arī to novēršanas paņēmienus un metodes. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt vairumtirdzniecības uzņēmumu darbības novērtēšanas modeli pašreizējos ekonomikas apstākļos, kas palīdzētu veiksmīgāk vadīt uzņēmumu. Maģistra darba mērķu sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: raksturot uzņēmumu darbības rezultātu novērtēšanas nozīmi uzņēmuma vadīšanā, izanalizēt vairumtirdzniecības nozares attīstību un atklāt tās problēmas, teorētiski apskatīt vairumtirdzniecības uzņēmumu darbības rezultātu novērtēšanas metodes un izstrādāt vairumtirdzniecības uzņēmumu darbības rezultātu novērtēšanas modeli pašreizējos ekonomikas apstākļos, veikt anketēšanu (pētījumu) par darbības rezultātu novērtēšanas metožu pielietošanu vairumtirdzniecības uzņēmumos un izpētīt uzņēmuma darbību ietekmējošos faktorus krīzes apstākļos, kā arī izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus par uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšanas modeļa lietderīgumu. Maģistra darba gaitā autore nonāca pie secinājuma, ka uzņēmuma novērtēšanas rādītāju kopumu nepieciešams pārskatīt regulāri katru gadu, sakarā ar ārējās un iekšējās vides nepārtrauktu maiņu. Un atbilstoši tam izstrādāt katras darbības virziena novērtēšanas rādītāju sistēmu. Vairumtirdzniecības uzņēmuma procesos un kopējās darbības novērtējumam jābalstās uz kritērijiem, kas saistīti ar konkrēta uzņēmuma darbības sfēru, konkrētu ražošanas tehnoloģiju, un ietver sevī ne tikai pārstrādes procesu, bet arī uzņēmuma organizāciju un pārvaldi. Kā arī uzņēmumam ieteicams izstrādāt stratēģisko karti, kas apvieno četrus darbības virzienu uzdevumus, izpildes rādītājus un rīcību plānus. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā. Darbs sastāv no 109 lapaspusēm. Pavisam darbā ir trīs galvenie plāna punkti, kas pilnībā atklāj temata aktualitāti. Maģistra darbā iekļauti 34 attēli un 19 tabulas, kā arī uzrādītas 10 doto lielumu aprēķinu formulas. Bibliogrāfijas sarakstā iekļauti 46 avoti. Maģistra darbs sastāv no trim galvenajām daļām- analītiskās, teorētiskās un zinātniski praktiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek apskatīta uzņēmumu darbības rezultātu novērtēšanas nozīme uzņēmuma vadībā, novērtēšanas informatīvais nodrošinājums un tiek analizēta vairumtirdzniecības nozares attīstības tendences pašreizējos ekonomiskajos apstākļos. Teorētiskajā daļā tiek veikta uzņēmumu darbības rezultātu novērtēšanas metožu raksturojums, vairumtirdzniecības nozares darbības ietekmējošo faktoru klasifikāciju un sistematizāciju, kā arī tik izstrādāta anketa, kuras mērķis ir noskaidrot, kādi ir svarīgākie faktori, kas ietekmē uzņēmuma darbības attīstību krīzes apstākļos. Zinātniski praktiskajā daļā autore atspoguļo aplūkotā uzņēmuma darbības rezultātu novērtējumu atbilstoši izstrādātajiem modeļiem, ietverot finanšu rādītāju, darbību ar klientiem, iekšējo procesu, inovāciju un mācīšanās novērtējumu. Kā arī darba beigās tiek izstrādāta aplūkotā uzņēmuma stratēģiskā karte un novērtēta izstrādāto teorētisko novitāšu ieviešanas ekonomiskā efektivitāte. Nobeigumā maģistra darba autore izdara secinājumus un sniedz priekšlikumus uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšanai krīzes apstākļos.
Atslēgas vārdi Vairumtirdzniecības uzņēmumu darbības rezultātu novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Wholesale companies"performance assessment
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2011 23:41:59