Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Biznesa vadības instrumentu izvēle Latvijas MVU attīstībai"
Nosaukums angļu valodā "Choice of business management tools for Latvian SME development"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
Anotācija Mūsdienu lejupslīdes apstākļos aizvien aktuālāks kļuva jautājums par mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) veiksmīgu darbību un attīstību, kas savukārt ietekme valsts kopīgo attīstību un spēju konkurēt globālajā tirgū. 2009. gadā Latvijā ekonomiski aktīvo MVU sadalījums pēc to lieluma bija līdzīgs kā Eiropas Savienības (ES) valstīs: mikrouzņēmumi 82,6%, mazie uzņēmumi - 14%, vidējie uzņēmumi 2,9%. MVU kopumā nodarbināti ap 70% no privātā sektorā strādājošajiem valstī, kas radīja 65% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Tā kā mazie un vidējie uzņēmumi aizņem vairāk nekā 90% no Latvijas tirgus daļas, un to ekonomiskie rādītāji kopš krīzes laika sākuma pasliktinājās, pamatojoties Ņemot vērā mūsdienu tirgus dinamiku, uzņēmumi saskārās ar asāko konkurenci, kur preces vai pakalpojuma īpašības nav galvenie faktori, kas ļauj ietekmēt uzņēmuma attīstību, aizvien aktuālāks kļuva jautājums par MVU efektīvu vadību, inovatīvo tehnoloģiju un metožu ieviešanu, kas savukārt uzlabo ne tikai uzņēmuma vidi, bet arī spēj ietekmēt dziļāko klientu vajadzību izzināšanu un to apmierināšanu. Mazo un vidējo uzņēmumu nozīmīgums uzņēmējdarbībā ir apskatīts, ņemot vērā Eiropas Savienības noteikto klasifikāciju un mazo uzņēmumu lielo īpatsvaru ekonomiski aktīvo uzņēmumu struktūrā, tiek analizēts darbaspēka produktivitātes līmenis, jo tas ir viens no svarīgākiem rādītajiem uzņēmuma darbības rezultativitātē. Maģistra darba mērķis izpētīt biznesa vadības instrumentu pielietošanu un izstrādāt kritērijus to izvēlei un kombinēšanai mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai. Maģistra darbā tika apskatīta un izanalizēta līdz šīm izstrādāta metodoloģija par izmantotajiem biznesa vadības instrumentiem, tika iegūti konkrēti piemēri par to, kādus biznesa vadības instrumentus izmanto vadītāji dažādās nozarēs un uzņēmumos pēc to lieluma, un kāda tiem ir efektivitāte pasaulē un tieši Latvijā. Tika veikts pētījums Latvijas jūrnieku aģentēšanas sektora mazajos un vidējos uzņēmumos. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā autore apraksta mazo un vidējo uzņēmumu nozīmīgumu Latvijas ekonomikā. Inovācijas ietekme uz MVU attīstību kopumā. Pievērš uzmanību darbaspēka produktivitātes līmenim, kas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, salīdzinot to ar Eiropas Savienības rādītājiem. Apskatot mazo un vidējo uzņēmuma darbību ietekmējošos faktorus, tiek pievērsta uzmanība biznesa vadības instrumentu pielietošanai pasaules praksē un Latvijā, to apmierinātības līmenim un izmantošanas popularitātei, ievērojot citu autoru teorētiskus un empīriskus pētījumus. Maģistra darbā otrajā daļā autore veic pētījumu par esošo situāciju Latvijas jūrnieku aģentēšanas sektora MVU, aprakstot biznesa vadības instrumentu pielietošanas popularitāti un reālo uzņēmumu situāciju. Pamatojoties uz līdz šim izstrādātiem teorētiskiem aspektiem, tiek izvirzīti priekšlikumi problēmas atrisināšanai, izstrādāts konceptuālais biznesa vadības instrumentu modelis, kritēriji instrumentu izvēlei un mehānisms biznesa vadības instrumentu ieviešanai mazo un vidējo uzņēmumu veiksmīgai attīstībai Latvijā. Maģistra darba trešajā daļā tiek pārbaudīts otrajā daļā izstrādātais konceptuālais biznesa vadības instrumentu modelis, izvēles kritēriji un to ieviešanas mehānisms jūrnieku aģentēšanas sektora uzņēmumā. Maģistra darba apjoms ir 98 lappuses, kas ietver 30 attēlus, 9 tabulas un 6 pielikumus. Maģistra darbā tika izmantoti 50 literatūras avoti. Maģistra darbam ir praktiskā vērtība: Veikts pētījums par biznesa vadības instrumentu nozīmi MVU attīstībā, to pielietošanu Latvijas tirgus praksē; Izstrādāta biznesa vadības instrumentu klasifikācija; Izstrādāti biznesa vadības instrumentu izvēles kritēriji un ieviešanas mehānisms; Pamatota biznesa vadības instrumentu praktiskā pielietošana un rezultativitāte Latvijas jūrnieku aģentēšanas sektora MVU.
Atslēgas vārdi MVU, produktivitāte, biznesa vadības instrumenti, izvēles kritēriji, ieviešanas mehānisms
Atslēgas vārdi angļu valodā SME, productivity, business management tools, criteria of choice, implementation mechanism
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2011 08:10:52