Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Biroja telpu darba riska mazināšanas metodes un to pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Methods and Improvement of Reducing Labour Risk in Office Premises
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Urbāne, Dr.chem.
Recenzents I.Jevinga, doc.
Anotācija Maģistra darba ,,Biroja telpu darba riska mazināšanas metodes un to pilnveidošana” mērķis ir noteikt un novērtēt darba vides riska faktorus Iestādē un iegūto informāciju izmantot priekšlikumu izstrādei šo risku mazināšanai vai novēršanai, analīzēt darba vietu risku ietekmi uz darbinieku, izstrādāt veselības veicinošus darba pasākumus. Maģistra darbs sastāv no ievada, no trijām daļām, secinājumiem un pielikumiem. Pirmajā daļā apskatīts normatīvo aktu regulējums, darba vides risku novērtēšanas principi iestādē, darba vides risku novērtēšanas metodes, psihoemocionālo darba vides riska faktoru ietekme uz veselību, tādas biroja telpu prasības darba vietas iekārtojumam, kā vispārējās prasības darba vietā, apgaismojumu raksturojums, trokšņa raksturojums, mikroklimata raksturojums, darba vietas iekārtojums skata leņķis un distance no displeja. Otrajā daļā dots īss pētēmās iestādes raksturojums. Veikta darba vietu riska analīze apskatot tādus faktorus, kā apgaismojums, troksnis, mikroklimats. Sīkāk analizēta telpu vēdināšana, ventilācija un gaisa kondicionēšana, aptaujas anketa vispārējai vides risku apzināšanai, dažādu valstu biroja iekārtojuma stils un salīdzinājums ar biroja telpām Latvijā. Trešajā daļā analizēti aptaujas anketas par darba apstākļiem un drošību darba vietā un par darba vides apstākļiem rezultāti. Dots darba vides risku novērtējums un ieteicamie preventīvie un organizatoriskie pasākumi. Maģistra darbs satur 100 lapuses, tajā ietverti 24 attēli, 15 tabulas un 4 pielikumi, kas paskaidro un ilustrē veikto pētījumu saturu. Atslēgas vārdi apgaismojums, ventilācija, darba apstākļi, iestādes vide.
Atslēgas vārdi apgaismojums, ventilācija, darba apstākļi, iestādes vide
Atslēgas vārdi angļu valodā lighting, ventilation, work conditions, company environment
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 13:01:25