Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu ietekme uz uzņēmuma finansiālo stāvokli analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Impact of Tax Payments on the Financial Situation of Company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Gromule
Recenzents V.Andrējeva, RTU, Muitas un nodokļu katedras profesore (asoc.), Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir “Nodokļu ietekme uz uzņēmuma finansiālo stāvokli analīze”. Diplomdarba mērķis ir noteikt, kāda ir nodokļu ietekme uz PSIA “X” finansiālo stāvokli. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: pētīt valsts nodokļu sistēmu, analizēt PSIA “X” finansiālo stāvokli un nodokļu nomaksas struktūru, analīzes rezultātā izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus PSIA “X” saimnieciskās darbības uzlabošanai. Pētījuma objekts ir vidēja lieluma komercsabiedrība PSIA “X”. Pētījuma priekšmets ir PSIA “X” nodokļu ietekmes analīze un finansiālā stāvokļa analīze. Diplomdarbā analizēti PSIA “X” gada pārskata dati par periodu no 2009.gada līdz 2013.gadam. Minētais pārskata periods ir interesants ar to, ka 2009.gadā valstī sākas ekonomiskā krīze, bet 2013.gadā vērojama ekonomiskās situācijas uzlabošanās. Šajā periodā bieži ir mainījušās nodokļu likmes, kas nav stabilitāti veicinošs apstāklis. Diplomdarba pētījuma rezultāti varētu uzlabot uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstību nākotnē. Darbā veikto uzņēmuma finansiālās situācijas analīzi, uzņēmums var izmantot tālākai attīstībai, darbības plānošanai, finansiālās situācijas uzlabošanai un peļņas gūšanai. Atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem, diplomdarba struktūra veidota četrās daļās – divas teorētiskās un divas praktiskās daļas. Pirmajā daļā autors raksturo Latvijas Republikas nodokļu sistēmu, nodokļus, kurus maksā uzņēmums, kā arī apskata uzņēmumam piemērojamos nodokļu stimulus. Otrajā daļā apskatītas finanšu analīzes metodes. Trešajā daļā autors veicis finansiālā stāvokļa analīzi, izmantojot apskatītās metodes. Ceturtajā daļā autors veicis nodokļu nomaksas struktūras analīzi un pēta nodokļu stimulu piemērošanu. Pamatojoties uz teorētiskās un praktiskās daļas analīzes rezultātiem autors ir izdarījis secinājumus un sniedzis priekšlikumus uzņēmuma saimnieciskās darbības uzlabošanai. Diplomdarba apjoms ir 79 lpp., neskaitot pielikumus. Darbā ir 17 tabulas, 7 attēli un 13 formulas. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 14 publicētiem un nepublicētiem materiāliem, un 21 interneta resursu vienības. Darbā ir pievienoti 7 pielikumi. Diplomdarba izstrādei izmantoti sekojoši informācijas avoti – grāmatvedības un finanšu nozares literatūra, lekciju konspekti, priekšmetā “Finanšu analīze un riski”, elektroniskie resursi, periodiskie izdevumi un uzņēmuma gada pārskati.
Atslēgas vārdi Nodokļi, nodokļu ietekme, uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Taxes, analysis of impact of tax payments, analysis of financial situation of company.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 13:14:37