Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Divējāda pielietojuma preču atpazīšanas problēmu analīze uzņēmējdarbībā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Problems Related to Recognizing Dual-use Goods in Business”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents A.V.Krastiņš, RTU Muitas un nodokļu katedras vadītājs, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma – Divējāda pielietojuma preču atpazīšanas problēmu analīze uzņēmējdarbībā. Divējāda pielietojuma preces, kuras iespējams izmantot gan civiliem, gan militāriem mērķiem, tiek stingri kontrolētas, jo, tām nonākot, piemēram, teroristu rokās, sabiedrībai var tikt radīts kaitējums. Galvenais divējāda pielietojuma preču kontroles mērķis ir ieroču un masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšana. Tā kā šādu preču pārvietošanai nepieciešama licence, uzņēmējam nepieciešams apzināties, ka viņa pārvietojamā prece ir divējāda pielietojuma. Darbības ar divējāda pielietojuma precēm ir komplicētas, un, lai gan divējāda pielietojuma preču saraksti ir publiski pieejami, uzņēmējam bez specifiskām zināšanām ir sarežģīti tajos orientēties un attiecīgās preces viennozīmīgi identificēt. Papildus grūtības rada arī starptautisko eksporta kontroles režīmu, Eiropas Savienības regulu un Nacionālo divējāda pielietojuma preču kontroles sarakstu kodēšanas sistēmu atšķirības. Kopumā tas uzņēmējam rada virkni negatīvu seku, jo kļūdīšanās divējāda pielietojuma preču identifikācijā vai muitas procedūru noformēšanā var būt par iemeslu administratīvās vai kriminālatbildības iestāšanās, vai arī preču konfiskācijai. Pētījuma objekts ir divējādā pielietojuma preču identifikācija. Pētījuma priekšmets ir divējāda pielietojuma preču identifikācijai nepieciešamās informācijas pieejamība. Darba mērķis ir izpētīt divējāda pielietojuma preces un to radītās atpazīšanas problēmas uzņēmējdarbībā, izanalizēt uzņēmēja iespējas un rīcību preču identificēšanā un informācijas iegūšanā, kā arī izstrādāt diplomdarba secinājumus un priekšlikumus līdzšinējā divējāda pielietojuma preču atpazīšanas procesa uzlabošanai. Izvirzīto mērķu sasniegšanai nepieciešams veikt šādus uzdevumus: 1) izpētīt teorētisko materiālu par divējāda pielietojuma precēm un to iedalījumu; 2) iepazīties ar divējāda pielietojuma preču pārvietošanas kontroli un divējāda pielietojuma preču kontroles sarakstiem; 3) apzināt tiesisko bāzi, kas reglamentē divējāda pielietojuma preču apriti un kontroli; 4) konstatēt un izanalizēt ar divējāda pielietojuma preču identifikāciju saistītās problēmas; 5) izpētīt, kā pašreiz uzņēmējdarbībā tiek noskaidrots, vai prece ir divējāda pielietojuma; 6) izstrādāt secinājumus par divējāda pielietojuma preču atpazīšanas problēmām uzņēmējdarbībā; 7) izstrādāt priekšlikumus, kas atvieglotu līdzšinējo divējāda pielietojuma preču atpazīšanas procesu uzņēmējiem. Diplomdarbs sastāv no ievada, galvenās daļas, secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Diplomdarba pirmajā nodaļā aprakstīta divējāda pielietojuma preču kontroles mehānisma darbība, ietverot šo preču iedalījumu un normatīvo aktu bāzi, kas reglamentē divējāda pielietojuma preču pārvietošanu un to kontroli. Otrajā nodaļā pētītas problēmas, ar ko saskaras muita, Ārlietu ministrijas Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles nodaļa un uzņēmējs. Sīkāk analizētas Rīgas Centrāla termināla iekšējās problēmas, pārvietojot divējāda pielietojuma preces, kā arī darba autores konstatētās problēmas divējāda pielietojuma preču atpazīšanā un informācijas pieejamībā. Pētījuma gaitā apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi, kas spētu atrisināt divējāda pielietojuma preču atpazīšanas problēmas uzņēmējdarbībā. Diplomdarba praktiskā nozīme ir konstatēt pašreizējos trūkumus un grūtības divējāda pielietojuma preču atpazīšanā, veicot ierosinājumus, kas atvieglotu preču pārvietošanu un palielinātu iespēju divējāda pielietojuma preces identificēt. Diplomdarbs sastāv no 2 nodaļām, 2 attēliem, 1 tabulas – kopumā no 74 lapaspusēm. Diplomdarba izstrādei izmantoti 44 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi divējāda pielietojuma preces, identificēšana, problēmu analīze uzņēmējdarbībā
Atslēgas vārdi angļu valodā dual-use goods, recognizing, analysis of problems in business
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2015 11:50:12