Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Finanšu investīciju plūsmas vadība uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā „Financial investment flow management in an enterprise”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Lektors.N.Balabka
Recenzents Prof. V.Nešpors
Anotācija Darba autors: Darja Dmitrijeva Darba tēma: Finanšu investīciju plūsmas vadība uzņēmumā Darba veids: bakalaura darbs Studiju programma: Ekonomika Darba zinātniskais vadītājs: Normunds Balabka Mg.oec., lektors Darba apjoms: Pētījums sastāv no divām nodaļām un desmit apakšnodaļām, kas kopumā aizņem 66 lapaspuses. Darbā ir integrētas 8 tabulas, 15 attēli un divi pielikumi. Kā informācijas avoti ir izmantoti 28 bibliogrāfiskie un citi informācijas avoti. Pētījuma mērķis ir izpētīt finanšu investīciju plūsmas vadību un izmantošanas iespējas uzņēmumā. Pētījuma uzdevumi : 1. Izpētīt investīciju būtību un to klasifikācijas; 2. Izanalizēt investīciju politikas un investīciju projektu īstenošanu uzņēmumā; 3. Izpētīt investīciju efektivitātes novērtēšanas metodes un riska ietekmi uz investīciju projektiem; 4. Novērtēt investīciju projektu konkrētā uzņēmumā; 5. Izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Darba saturs: Atbilstoši sākotnēji izvirzītajam pētījuma mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem pētījuma teoretiskajā daļā ir apzināta un izanalizēta investīciju jēdziena, investīciju klasifikāciju, uzņēmuma investīciju politikas, investīciju projektu veidu un to dalībnieku, investīciju projektu lēmumu pieņemšanas kritēriju un noteikumu, riska faktora ietekmes un uzskaites, kā arī investīciju efektivitātes novērtēšanas metožu un principu teorētiskā interpretācija. Analītiskajā daļā ir apzinātas un analizētas transporta un uzglabāšanas nozares attīstības tendences Latvijā, pētījuma bāzes – uzņēmuma SIA „Signāls”, investīciju plūsmu ietekmējošie saimnieciskās darbības rādītāji, pielietojamie investīciju plūsmas pārvaldīšanas un kontroles paņēmieni alternatīvu investīciju projektu lēmumu pieņemšanā un, izvēlētā investīciju projekta izvērstā analīze – aprēķināti un izpētīti gaidāmās naudas plūsma, jeb projekta atdeves, riska un projekta efektivitātes rādītāji. Pētījuma metodes: Pētījumā ir izmantotas zinātniskās literatūras, dokumentu un statistisko datu analīzes metodes, grafiskā un abstrākti loģiskā metode. Darba rezultāti: Pētījuma gaitā, īstenojot izpētes darbību atbilstoši sākotnēji izvirzītajam mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem, izvirzītā hipotēze tika apstiprināta, proti, nodrošinot investīciju plūsmas vadību uzņēmumā pastāv iespēja uzlabot saimnieciskās darbības efektivitāti.
Atslēgas vārdi investīcijas, investīciju politika, investīciju projekts, lēmumu pieņemšana, metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā investment, investment management, investment project, desicion-making, techniques
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2011 11:17:59