Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsdzēsēju speciālo aizsargtērpu apkope kā darba aizsardzības elements
Nosaukums angļu valodā Cervicing the Fire-Fighters’s Protective Clothes as an Element of Labour Protection
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Bērziņš
Recenzents G.Kiseļovs, Mg.sc.ing., Valsts policija
Anotācija Autora Ulda Ķevera izvēlētā diplomprojekta tēma ir „Ugunsdzēsēja speciālā aizsargtērpa apkope kā darba aizsardzības elements”. Darba mērķis ir norādīt, ka ugunsdzēsēju speciālo aizsargtērpu apkope ir būtisks darba aizsardzības elements. Darba gaitā izvirzītie uzdevumi ir iegūt informāciju par ugunsdzēsēju speciālajiem aizsargtērpiem VUGD, veikt VUGD RRP struktūrvienību darbinieku izlases anketēšanu, iegūt un izanalizēt informāciju par gūtajām darba traumām kas, iespējams, iegūtas saistībā ar ugunsdzēsēja speciāla aizsargtērpa bojājumiem, literatūras izpēte, ugunsdzēsēju speciālo aizsargtērpu jomā, veikt ekonomiskos aprēķinus, veikt eksperimentu Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā, un izpētīt, sniegt iespējamās alternatīvas speciālo ugunsdzēsēju aizsargtērpu apkopei. Darba pirmajā nodaļā autors apskata darba aizsardzības likumu un tā nianses, noteiktai darba specifikai, kas saistīta ar ugunsdzēsēju darbu. Otrajā nodaļā tiek aprakstīti statistikas dati par ugunsdzēsēju darba traumām. Trešajā nodaļā tiek noteikti un apskatīti Ministru Kabineta noteikumi saistībā ar attiecīgo tēmu. Ceturtajā nodaļā tiek analizēti un atspoguļoti anketēšanas procesā iegūtie dati. Piektajā nodaļā tiek aprakstīts un detalizēti paskaidrots kā ir jālieto ugunsdzēsēju aizsargtērps. Sestā nodaļa atspoguļo, cik liela nozīme aizsargtērpam ir ugunsdzēsēju ikdienas darbā un uzdevumu izpildē. Septītajā nodaļā ir atrodama informācija par ugunsdzēsēju speciālā aizsargtērpa atbilstības novērtēšanas kritērijiem saskaņā ar Ministru Kabineta sastādītajiem noteikumiem. Astotā nodaļa, savukārt atspoguļo Latvijas un arī ES standartus, pēc kuriem tiek novērtēta atbilstība speciālajiem ugunsdzēsēju aizsargtērpiem. Devītajā nodaļā autors izsaka precīzus norādījumus, kā tieši ir jākopj speciālais aizsargtērps, lai tas sniegtu pēc iespējas kvalitatīvāku aizsardzību ugunsdzēsējam, veicot darba pienākumus. Desmitajā un vienpadsmitajā nodaļā tiek atspoguļots ar kādām datu analīzes metodēm autors ieguva nepieciešamo informāciju, lai iegūtie dati atspoguļotu pēc iespējas precīzākus rādītājus. Divpadsmitajā nodaļā tiek aprakstīti ekonomiskie rādītāji (izdevumi), kurus būtu iespējams samazināt, ja aizsargtērpi tiktu atbilstoši kopti. Par darba gaitā iegūto un analizēto informāciju tiek izteikti secinājumi, kā arī, izteikti priekšlikumi, kas būtu jādara, lai pēc iespējas kvalitatīvāk tiktu veikta aizsargapģērbu apkope. Darba gaitā tika izmantoti 13 zinātniskās literatūras un interneta avoti. Diplomprojekts sastāv no 54 lapām, 2 tabulām, 26 attēliem un 1 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Diplomproejkts, Darba aizsadzība, Uldis Ķevers
Atslēgas vārdi angļu valodā proteDiploma, Labour protection,Uldis Kevers
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2015 10:57:56