Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Interneta mārketinga metodes uzņēmuma preču un pakalpojumu virzīšanā tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Internet Marketing Methods for Promoting Products and Services in Market"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Dr.math.,prof. V.Jansons
Anotācija Internetam ir nozīmīga ietekme uz globālas informācijas sabiedrības attīstību un veidošanu. Internets kā sociāla parādība - ir komunikāciju līdzeklis, kas nodrošina tekstu, grafikas, audio un video apmaiņas iespējas, un piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem bez teritoriālajiem ierobežojumiem. Internets ir efektīvs līdzeklis pētniecībai, mārketingam, biznesa attīstībai un ietekmei uz auditoriju. Tehnoloģiskas iespējas Internetā izraisa strauju attīstību pasaules informācijas sabiedrībā. Un ar attīstību mainās arī pieeja biznesa vadībai un mārketingam kā viena no tās sastāvdaļām. Maģistra darbā Interneta mārketinga iespējas tiek vērtētas no vairākām pusēm: reklāmas iespējas, mērķauditorijas noteikšana, preču un pakalpojumu virzīšana un pārdošana, uzņēmuma tēla izveide un citām pusēm. Izskatīti darbā pētījumi liecina, ka, izmantojot Interneta tehnoloģijas mārketingā, uzņēmumi var reāli samazināt mārketinga un pārdošanas izmaksas, līdz ar to palielinot savu peļņu. Pēc statistikas datiem, ar katru gadu palielinās Interneta lietotāju skaits, kas nodrošina iespēju arī uzņēmumiem piedāvāt vairākus pakalpojumus tieši Interneta vidē. Sociālais mārketings kā Interneta mārketinga paveids veicina uzņēmuma atpazīstamības uzlabošanu, klientu piesaisti un lojalitātes veidošanos. Pētījuma problēma: maziem uzņēmumiem Internets dot iepējās sasniegt savu mēkautitoriju lētāk vai pat bezmaksas, ar to nodrošinot resursu ekonomiju. Pētījuma priekšmets: preču un pakalpojumu virzīšanas iespējas, izmantojot Interneta mārketingu. Pētījuma objekts: vājstrāvu inženiertehnoloģijas sfēras uzņēmums SIA Alarm plus. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus preču un pakalpojumu virzīšanai un pārdošanas apjomu palielinašanai ar Interneta mārketinga izmantošanu. Lai sasniegtu maģistra darba izvirzīto mērķi, autore izpildīja sekojošus uzdevumus: 1) veica Interneta un Interneta mārketinga attīstības analīzi; 2) veica vājstrāvu tehnoloģiju tirgus analīzi; 3) veica sociālā mārketinga veidu un kanālu pētījumu; 4) veica pētījums potenciālo klientu vēlmju un iespēju noteikšanai; 5) veica pētama uzņēmuma finanšu rezultātu novērtējumu; 6) balstoties uz pētījuma rezultatiem, izstrādāja preču un pakalpojumu virzīšanas mārketinga pasākumus un veica to ievešanas finanšu aprēķinus. Lai sasniegtu izvirzītos uzdevumus, autore izmanto zinātniskās literatūras analīzes metodi, aptaujas metodi, statistiskas aprēķinu metodi, novērošanas metodi un finanšu aprēķinu metodes. Maģistra darba hipotēze: Preču un pakalpojumu pārdošanas apjomus var palielināt, ja uzņēmums izmanto Interneta kanāluslielākās poteciālo pircēju auditorijas sasniegšanai. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tiek veikta Interneta mārketinga attīstības un izplatības analīze, ņēmot vērā pasaules un Latvijas tendences. Papildus tiek analizēta vājstrāvu tehnoloģiju nozare Latvijā. Maģistra darba otrajā daļā, kas ir lietišķā pētījuma daļa, padziļināti tiek pētīts Interneta mārketinga veids - sociālais mārketings. Pētījuma gaitā tika noteiktas sociāla mārketinga iespējas, priekšrocības un trūkumi. Autore izmantoja kvantitatīvās izpētes metodi - anketēšanu, lai noteiktu poteciālo klientu ieradumus, veicot pirkumus Internetā. Iegūtie rezultāti tika analizēti ar mērķi noteikt objekta iespējas preču un pakalpojumu virzīšanai Internetā, ka arī noteikt iespējamo mērķauditoriju. Otras daļas nobeigumā autore sniedz optimālas mārketinga pasākumu koncepciju, kā pamatu izmantojot anketēšanas datus. Maģistra darba projekta daļā, autore apkopo otrajā daļā iegūtos pētījuma rezultātus, pētījuma objekta finanšu rādītājus un piemēro izstrādāto koncepciju, nosakot iespējamās objekta stratēģijas, izmaksas preču un pakalpojumu virzīšanas projekta realizācijai un veicot projekta lietderīguma aprēķinu. Maģistra darbs sastāv no 108 lapaspusēm, ieskaitot 5 pielikumus, 9 tabulām, 19 attēliem un 8 formulām. Maģistra darbā izmantoti 66 bibliogrāfiskie avoti un autores mācību kospekti.
Atslēgas vārdi Interneta mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā Internet marketing
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2015 13:23:57