Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Izmaksu samazināšanas projekts kredītiestādē"
Nosaukums angļu valodā "Cost reduction project for a credit institution"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Anotācija Diplomprojekta temata nosaukums ir Izmaksu samazināšanas projekts kredītiestādē. Projekta apjoms ir 71 lpp., tajā ir 20 attēli, 31 tabulas un 31 formulas, kā arī tam ir pievienoti 3 pielikumi AS Latvijas Krājbanka organizatoriskā struktūra, AS Latvijas Krājbanka Peļņas un zaudējumu aprēķins, kumulatīvo ienākumuizdevumu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2010.gada 31.decembrī un AS Latvijas Krājbanka citi parastie ienākumi, atalgojums, citi parastie izdevumi. Analītiskajā daļā ir īsi raksturota kredītiestādes darbība, sniegts priekšstats par tās komercdarbības veidiem, darbības rezultātiem, organizatorisko struktūru un uzņēmuma mērķiem. Šajā projekta daļā ir analizēti kredītiestādes darbības rādītāji, izmaksu struktūra, novērtēta darbinieku produktivitāte un darba laika budžets, kā rezultātā ir noteikts, ka uzņēmumam, lai samazinātu zaudējumus, ir jāpievērš uzmanība izmaksu ekonomijai. Daļas nobeigumā ir izvirzīti trīs priekšlikumi šīs problēmas risināšanai atalgojuma izmaksu samazināšana, darbinieku skaita plānošana vai pārējo saimnieciskās darbības izmaksu samazināšana. Projekta aprēķinu daļa sastāv no četrām sadaļām. Pirmā sadaļa ir veltīta atalgojuma izmaksu samazināšanas varianta aprēķiniem un rezultātu novērtējumam. Otrajā sadaļā ir izskatīts darbinieku skaita plānošanas variants un tā ietekme uz plānotu kredītiestādes kopējo izmaksu apjomu, kā arī aprēķināta darbinieku plānotā produktivitāte, ja mainās darbinieku skaits. Trešā sadaļa veltīta pārējo saimnieciskās darbības izmaksu samazināšanai, kur tiek noteikta un novērtēta izmaksu ekonomija tajā gadījumā, ja kredītiestāde, saglabājot darbinieku skaitu uzņēmumā, likvidēs nerentablās filiāles, kā arī samazinās komandējumu skaitu uz Lielbritāniju. Ceturtajā projekta sadaļā veikta visu trīs priekšlikumu ekonomiskās efektivitātes un risku novērtēšana, kā rezultātā ir pieņemts lēmums par pārējo saimnieciskās darbības izmaksu samazināšanu, nesamazinot darbinieku atalgojumu un darbinieku skaitu, kā arī, izmantojot izvēlēto izmaksu samazināšanas alternatīvu, ir parādīts kredītiestādes zaudējumu samazināšanas plāns. Tehnoloģiskajā daļā ir veikta filiāles apkalpošanas sistēmas ekonomiskā modelēšana MS EXCEL vidē un aprēķinu rezultātā noteikts optimālais filiāles darbinieku skaits. Darba un dabas aizsardzības daļā ir veikta AS Latvijas Krājbanka darba vides riska faktoru analīze un izstrādāts situācijas uzlabošanas pasākumu plāns. Projekta nobeigumā ir izklāstīti autora secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Izmaksu samazināšanas projekts kredītiestādē
Atslēgas vārdi angļu valodā Cost reduction project for a credit institution
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2011 11:32:31