Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Apdrošināšanas sabiedrības risku pārvaldības kultūras novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of Insurance Company’s Risk Management Culture"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs I.Voronova
Recenzents Mg. oec. D.Stepčenko
Anotācija Maģistra darba tēma ir Apdrošināšanas sabiedrības risku pārvaldības kultūras novēr-tēšana. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, lietišķā pētījumu daļas, projekta daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī no bibliogrāfiska saraksta. Ievadā autore norāda tēmas aktualitāti, raksturo pētījuma objektu un priekšmetu, formulē pētījuma mērķi un darba praktisko vērtību, kā arī izvirza uzdevumus. Analītiskajā daļā maģistra darba autore analizē nedzīvības apdrošināšanas tirgus attīstību gan Latvija, gan Eiropā, pēta sabiedrību darbības analīzi un analizē sabiedrību risku uzņemšanas spēju. Analītiska daļa tika veltīta arī maksāt-spējas sistēmas attīstībai, kur autore apskata apdrošināšanas sabiedrību pārēju uz sistēmu Maksātspēja I. Lietišķa pētījumu daļā autore apskatīja projekta Maksātspēja II būtību, projekta ieviešanas posmus, struktūru un prasības. Autore definēja risku pārvaldības kultūras jēdzienu un aprakstīja dažādas risku pārvaldības kultūras novērtēšanas metodes. Projekta daļa tika veltīta apdrošināšanas akciju sabiedrības raksturojumam un darbības analīzei. Tika veikta sa-biedrības risku pārvaldības SVID analīze. Balstoties uz izpētītiem risku pārvaldības kultūras modeļiem, autore izstrādāja kritērijus, pēc kuriem novērtēja risku pārvaldības kultūru apdro-šināšanas sabiedrībā un izstrādāja risku vadības programmu. Autore apkopoja ieteikumus, ku-rus jāievēro apdrošināšanas sabiedrībai un noteica kādus resursus jāiegulda, lai attīstīt risku pārvaldības kultūru. Nobeigumā ir apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi nedzīvības apdrošināšanas efektīvai risku pārvaldības kultūras attīstībai un uzlabošanai. Maģistra darbs sastāv no 81 lappuses, kas ietver 44 tabulas, 27 attēlus un 14 formulas. Maģistra darba izstrā-dāšanai tika izmantoti 30 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi risku pārvldības kultūra, apdrošināšanas sabiedrība, Maksātspēja II
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk Management Culture, Insurance Company’s, Solvency II
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 30.12.2014 11:51:01