Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Nodokļu risku vadība administratīvo pakalpojumu uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Tax Risk Management in Administrative Services Companies"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jānis Mežiels
Recenzents Dr.oec.,zin.asist. J.Eriņa
Anotācija Darba tēma ir PVN risku identifikācija un novērtēšana administratīvo pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā un ar šo procesu saistītās īpatnības. Nodokļu risku vadības jautājumi mūsdienās kļūst aiz vien aktuālāki. Ekonomiskās krīzes ietekmē valstis cenšas optimizēt ienākumu ieguvi, kura galvenokārt notiek ar nodokļu iekasēšanas palīdzību. Šī procesa optimizācija sevī iekļauj ne tikai izmaiņas ar nodokļiem saistītā likumdošanā, bet arī kontrolē no nodokļu administrācijām, kas izpaužas papildus administratīvo nosacījumu noteikšanā un nodokļu auditos. Šo iemeslu dēļ, nodokļu risku vadības stratēģijas kļūst aktuālas gan nodokļu administrācijām, gan uzņēmumiem. Maģistra darba pētījuma objekts ir administratīvo pakalpojumu uzņēmumi, savukārt pētījuma priekšmets ir PVN aprēķinu, datu ticamības un risku izvērtēšanas kontroles process. Maģistra darba mērķis ir novērtēt un identificēt riskus biznesa procesos, kas ietekmē PVN aprēķinus un datus, kā arī apzināt riska vadības procesa instrumentus, kuru ieviešanas rezultātā varētu tikt mazināti identificētie uzņēmuma iekšējie PVN riski. Maģistra darba ietvaros ir izvirzīta sekojoša hipotēze: nodokļu risku vadības procesa instrumentu ieviešana samazinās iekšējos nodokļu riskus, kā arī nodrošinās kontroli pār PVN datu ticamību un pareizību. Maģistra darbam ir sekojoši uzdevumi: raksturot administratīvo pakalpojumu uzņēmumu darbību; novērtēt un izanalizēt PVN ietekmi un nozīmi valsts budžetā; novērtēt nodokļu slogu uzņēmumiem; izvērtēt nodokļu kontroles procesu; raksturot kopējo PVN sistēmu Eiropas Savienības ietvaros; izvērtēt galvenās risku kategorijas un to nozīmīgumu risku vadībā; raksturot risku vadības iezīmes un virzītājspēkus; raksturot risku vadības standartus; veikt uzņēmuma biznesa procesu raksturojumu; identificēt uzņēmuma PVN riskus; veikt uzņēmuma identificēto PVN risku novērtējumu; sniegt priekšlikumus identificēto PVN risku mazināšanai un kontrolei Maģistra darba analītiskajā daļā tiek apskatītas līdzšinējās administratīvo pakalpojumu centru attīstības tendences, kā arī ieskats šāda veida uzņēmējdarbības attīstībā Latvijā. Lietišķajā pētījuma daļā tiek apskatīta teorētiskā literatūra un pētījumi par risku klasifikāciju un novērtēšanas metodēm, kā arī risku vadību. Tiek aprakstīta un analizēta informācija par risku jēdzienu un risku klasifikāciju, kā arī apskatītas dažādas risku novērtēšanas metodes. Projektu daļā tiek sniegts uzņēmuma Statoil Fuel & Retail Business Centre darbības raksturojums, aprakstīti uzņēmuma finanšu dati, kā arī uzņēmuma struktūra. Šīs daļas ietvaros, izmantojot vienu no lietišķajā pētījuma daļā aprakstītajā risku identificēšanas metodēm, tiek veikta biznesa procesu analīze un tiek identificēti uzņēmuma PVN riski katra procesa ietvaros. Pēc risku identificēšanas, izmantojot vienu no lietišķā pētījuma daļā apskatītajiem risku vadības standartiem, tiek veikta risku novērtēšana, kā arī sniegti priekšlikumi risku atbildes procesa īstenošanai, kontrolei un uzraudzībai.
Atslēgas vārdi Administratīvo pakalpojumu centri, PVN, nodokļu risku vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Shared Service Centres, VAT, tax risk management
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2014 16:35:00