Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Attīstības finanšu instrumentu pārvaldības efektivitāte Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Efficiency of Financial Development Tool Management in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs I.Voronova
Recenzents Dr.oec., asist. J.Komkova
Anotācija Maģistra darba autore ir Lāsma Ancēna, savukārt maģistra darba zinātniskā vadītāja ir Irina Voronova, prof., Dr.oec. Maģistra darba tēma ir Attīstības finanšu instrumentu pārvaldības efektivitāte Latvijā’’. Valsts atbalsta programmas uzņēmējiem, kas tiek piedāvātas dažādu attīstības finanšu instrumentu veidā, piemēram, kredītu garantijas, mezanīna aizdevumi un riska kapitāls, ir nozīmīgs finansējuma piesaistes avots gan jauniem, gan jau esošajiem uzņēmumiem. Lai gan valsts atbalsta finansējums uzņēmējiem ir ierobežots, efektīvi to pārvaldot valstij ir iespējams gūt pozitīvu atdevi, tādējādi veicinot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi. Atbilstoši sākotnēji izvirzītajam darba mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem, Maģistra darba analītiskā daļā tiek veikta iespējamo finansējuma piesaistes avotu uzņēmējiem apzināšana, rezultātā secinot par esošajām Latvijas tirgus nepilnībām. Darbā tiek pētīti Latvijas attīstības finanšu instrumentu veidi un to līdzšinējā pārvaldība, kā arī analizētas attīstības finanšu instrumentu pārvaldības stiprās un vājās puses. Papildus analītiskajā daļā tiek atspoguļots attīstības finanšu instrumentu pārvaldības ārvalstīs piemēra salīdzinājums ar Latviju, kā rezultātā tiek piedāvātas Latvijas valsts atbalsta uzņēmumiem pilnveidošanas jomas. Lietišķajā pētījuma daļā tiek pētīts pārvaldības jēdziens un tās pamatprincipi, rezultātā autorei atspoguļojot darbības principus, kuri būtu jāievēro jaunizveidotajai attīstības finanšu institūcijai efektīvākas pārvaldības īstenošanai. Savukārt pētījuma daļā tiek atlasīti investīciju uzņēmumā būtiskākie novērtēšanas kritēriji, kas ir jāņem vērā pirms valsts atbalsta sniegšanas uzņēmumam. Papildus tiek veikts pētījums par visplašāk izmantotākajām uzņēmuma vērtības noteikšanas metodēm, kā rezultātā Projekta daļā atbilstoši naudas plūsmas diskontēšanas un salīdzināšanas metodei tiek noteikta SIA Stream Networks uzņēmuma tagadnes vērtība, tādējādi prognozējot riska kapitāla fonda un valsts atbalsta investīciju ienesīgumu. Papildus darba autore veic izpēti par Latvijas pirmās riska kapitāla fondu paaudzes iespējamo atdevi no veiktajām investīcijām uzņēmumos, tādējādi secinot, ka lielākā daļa riska kapitāla fondu ieguldījumi ir neveiksmīgi un tikai daži var nest investoriem gaidāmo atdevi. Kopumā tiek secināts, ka efektīvākai attīstības finanšu instrumentu pārvaldībai viens no nepieciešamajiem uzlabojumiem ir finansējuma piešķiršanas kritēriju pilnveidošana, kas rezultātā samazinātu resursu neefektīvu izmantošanu. Maģistra darbs sastāv no 103 lappusēm, tai skaitā trīs daļām, deviņām nodaļām, divdesmit divām apakšnodaļām, trīsdesmit vienas tabulas, divdesmit trīs attēliem, divdesmit vienas formulas un trīs pielikumiem. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ancēna L. Attīstības finanšu instrumentu pārvaldības efektivitāte Latvijā: Maģistra darbs/Zinātn.vadītāja Dr.oec., prof. Voronova I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. 103 lpp.
Atslēgas vārdi Attīstības finanšu instrumenti, valsts atbalsta programmas
Atslēgas vārdi angļu valodā
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2014 16:20:24