Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu kvalitāte kā lauku tūrisma nozares konkurētspējīgā priekšrocība"
Nosaukums angļu valodā "Quality of Services as Competitive Advantage of Rural Tourism Industry"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
Anotācija Maģistra darba tēma ir Pakalpojumu kvalitāte kā lauku tūrisma nozares konkurētspējīgā priekšrocība. Maģistra darba pētījuma objekts ir lauku tūrisma nozare, savukārt, pētījuma priekšmets ir pakalpojumu kvalitātes kā uzņēmuma konkurētspējīgās priekšrocības nodrošināšana. Maģistra darba galvenais mērķis ir izstrādāt sniegto pakalpojumu kvalitātes līmeņa paaugstināšanas modeli lauku tūrisma nozares uzņēmumam konkurētspējas celšanas nolūkā. Maģistra darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi darba uzdevumi: izpētīt lauku tūrisma nozari, tajā pastāvošās tendences un problēmas; noteikt pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas metodes un konkurētspējīgās priekšrocības nodrošināšanas modeļus; novērtēt pakalpojumu kvalitātes ietekmi uz uzņēmuma konkurētspēju; izanalizēt uzņēmuma Ezerkrasti darbības rādītājus un veikt sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu; izstrādāt konkurētspējīgās priekšrocības nodrošināšanas modeli uzņēmumā Ezerkrasti un veikt tā efektivitātes novērtēšanu. Darba hipotēze ir uzlabojot uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti, tiek paaugstināta uzņēmuma konkurētspēja. Maģistra darba pirmā daļa ir analītiskā daļa, kurā sniegts lauku tūrisma nozares vispārīgs raksturojums, veikta attīstības tendenču analīze, kā arī identificētas un raksturotas galvenās problēmas šajā nozarē. Otrā daļa ir lietišķā pētījuma daļa. Šajā daļā sniegts teorētisks apkopojums par pakalpojumu kvalitāti un tās novērtēšanas metodēm, identificēti konkurētspējīgās priekšrocības nodrošināšanas modeļi un sniegts novērtējums pakalpojumu kvalitātes ietekmei uz uzņēmuma konkurētspēju. Daļas beigās izstrādāts teorētisks modelis konkurētspējīgās priekšrocības nodrošināšanai, izmantojot sakarības starp kvalitāti un konkurētspējīgo priekšrocību. Maģistra darba trešā daļa ir projekta daļa. Projektu daļā ir analizēts konkrēts uzņēmums Ezerkrasti, kas ir lauku tūrisma nozares pakalpojumu sniedzējs. Šajā daļā sākotnēji sniegts uzņēmuma darbības raksturojums, kā arī veikta piedāvāto pakalpojumu analīze. Daļas ievaros veikta arī uzņēmuma Ezerkrasti sniegto pakalpojmu kvalitātes novērtēšana, izmantojot divas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas metodes: Servqual un Lauku ceļotājs. Novērtēšanas procesā iesaistīti arī uzņēmuma klienti, kas uzņēmuma sniegto pakalpojumu vērtējumu atspoguļojuši aptaujas anketās. Iegūtie rezultāti interpretēti un analizēti, pēc tam izdarīti attiecīgie secinājumi. Projektu daļā apskatītas arī uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas iespējas, kā arī veikta maģistra darba otrajā daļā izstrādātā konkurētspējīgās priekšrocības nodrošināšanas modeļa integrēšana uzņēmumā Ezerkrasti, paaugstinot uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitātes līmeni. Darba beigās sniegts modeļa darbības efektivitātes novērtējums. Maģistra darba novitāti veido darba autores izstrādātais konkurētspējīgās priekšrocības nodrošināšanas modelis, kas radīts apvienojot jau esošus konkurētspējīgās priekšrocības radīšanas modeļus un ņemot vērā pastāvošās sakarības starp konkurētspējīgo priekšrocību un pakalpojumu kvalitāti. Izstrādāto modeli var izmantot uzņēmuma konkurētspējīgās priekšrocības nodrošināšanas procesā, izmantojot uzņēmuma īpašos resursus vai spējas, ar mērķi paaugstināt uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Atslēgas vārdi Pakalpojumu kvalitāte, konkurētspējīgā priekšrocība, lauku tūrisma nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality of services, competitive advantage
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2014 16:18:49