Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Loģistikas uzņēmuma attīstības stratēģijas modelēšana"
Nosaukums angļu valodā "Simulating Logistics Company’s Development Strategy"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vitālijs Jurēnoks
Recenzents Dr.math.,prof. V.Jansons
Anotācija Maģistra darba temats ir Loģistikas uzņēmuma attīstības stratēģijas modelēšana. Darbā par pētniecības priekšmetu tika izvēlētas loģistikas uzņēmuma attīstības stratēģijas. Darbā par pētniecības objektu tika izvēlēts pakalpojumu uzņēmums SIA Baltic Logistic Solutions, kas ir vadošais uzņēmums starp transporta un loģistikas uzņēmumiem Latvijā un Baltijas valstīs. Maģistra darba mērķis ir loģistikas uzņēmuma darbības analīze un iegūto zināšanu turpmākā pielietošana attīstības stratēģijas modelēšanā. Darba hipotēze attīstības stratēģijas ieviešana uzņēmumā samazinās izmaksas uzņēmumā, paaugstinās uzņēmuma darba efektivitātes līmeni, uzlabos uzņēmuma servisa līmeni un izveidos labāku uzņēmuma tēlu. Maģistra darbā izmantotās vispārteorētiskās pētīšanas metodes, empīriskās-datu vākšanas metodes, salīdzinošā jeb komparatīvā metode, statistiskā datu apstrādes metode, aprakstošā metode, eksperimentālā pētījuma metode, ekonomiski-matemātiskās metodes, bilanču metode, kā arī tabulas un grafiki. Darba izstrādāšanā par pētījuma avotiem kalpo zinātniska literatūra ekonomikā un loģistikā, dati no Latvijas informācijas tehnoloģiju uzņēmuma LURSOFT, publikācijas, lekciju materiāli, interneta resursi, nepublicēti raksti, uzņēmuma iekšējie dokumenti, uzņēmuma gada pārskati par 2008.-2013. gadu, studenta pētījumi, aptaujas un iegūtie rezultāti mācību procesā. Dota darba apjoma ietvaros nav iespējams pilnībā izpētīt uzņēmuma darbību un visas problēmas uzņēmumā. Pētījumi, kuri tiek veikti, ir saīsinātā veidā. Darbā izstrādātas attīstības stratēģijas uzņēmuma transporta un kvalitātes nodaļās. Darbs izstrādāts latviešu valodā, darba apjoms ir 105 lappuses. Darbs sadalīts 3 daļās (Analītiskā, Lietišķā pētījuma, Projekta daļa), kuras loģiski sadalītas apakšnodaļās un secīgi papildina cita citu. Autors darba aplūkojamo jautājumu ilustrēšanai izmantoja 18 tabulas, 37 attēlus, 16 formulas un 6 pielikumus. Darba izvirzītā mērķa sasniegšanai autors izmantojis 33 informācijas avotus. Analītiskajā daļā tika analizēta transporta un loģistikas nozare Latvijā un Eiropas Savienībā, veikta transporta un loģistikas nozares konkurentu analīze, definēti riska faktori transporta un loģistikas nozarē, aprakstītas mūsdienu problēmas transporta sistēmas darbības plānošanā un kvalitātes nodrošināšanā. Lietišķā pētījuma daļā tika piedāvāti problēmu risinājumi. Ar teorētiskiem aspektiem loģistikas uzņēmuma transporta sistēmas darbības plānošanas optimizācijā tika izveidots transporta sistēmas darbības plānošanas procesa optimizācijas modelis. Konstruēts loģistikas uzņēmumu darba resursu izvēles algoritms un izstrādāta loģistikas uzņēmumu kvalitātes vadīšanas sistēmas pilnveidošanas stratēģija. Projektu daļā tika raksturots pētāmais loģistikas uzņēmums SIA Baltic Logistic Solutions, analizēti finanšu radītāji, veikta kvalitātes analīze. Tika veikta transporta maršrutu optimizācija un izstrādātas efektīvo piegāžu un kvalitātes uzlabošanas stratēģijas. Turklāt, tika aprēķināts ekonomiskais efekts pēc stratēģijas realizēšanas. Maģistra darba galvenais rezultāts ir loģistikas uzņēmuma attīstības stratēģijas modeļu izstrādāšana.
Atslēgas vārdi Loģistikas uzņēmuma attīstības stratēģijas modelēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Simulating Logistics Company’s Development Strategy
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2014 08:38:22