Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas projekts biznesa konsultāciju nozarē"
Nosaukums angļu valodā "Project for Increasing Competitiveness of Limited Liability Company Within Business Consulting Area"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jānis Mežiels
Recenzents Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Pieaugot uzņēmumu skaitam biznesa konsultāciju nozarē, pieaug arī savstarpējā konkurence. Par konkurētspējas galveno instrumentu pēdējos gados ir kļuvusi pakalpojuma cena, kas tādiem šī pakalpojuma sniedzējiem, kā SIA Ernst & Young Baltics (turpmāk tekstā EY) rada arvien lielākas pūles jaunu projektu piesaistes procesā, jo EY galvenā konkurētspējas priekšrocība ir kvalitāte. Maģistra darba pētījuma objekts ir biznesa konsultāciju nozarē strādājoša kapitālsabiedrība, kas bez vadības konsultāciju pakalpojumiem sniedz arī revīzijas un grāmatvedības pakalpojumus. Pētījuma priekšmets ir konkurētspējas veicināšanas rīku pielietošana biznesa konsultāciju uzņēmumā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus EY Vadības konsultāciju departamenta konkurētspējas paaugstināšanai pamatojoties uz uzņēmuma iekšējiem procesiem un tirgus situāciju. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, tā izstrādes laikā ir veicami vismaz šādi uzdevumi: veikt pamatinformācijas izpēti par biznesa konsultācijām (tirgus situācija, nākotnes ekonomikas attīstības ietekme uz nozari); veikt iespējamo biznesa konsultāciju uzņēmuma konkurētspējas veicināšanas modeļu/rīku noteikšanu un aprakstīšanu (Lean); sniegt EY vispārīgu raksturojumu; EY galveno finanšu rādītāju un efektivitātes analīzi; analizēt uzņēmējdarbības vidi, kurā uzņēmums darbojas un izstrādāt SVID analīzi; izpētīt uzņēmuma vadības un pārvaldes organizatorisko struktūru un darba organizāciju; veikt uzņēmuma problēmu identificēšanu; izstrādāt ieteikumus/priekšlikumus esošo identificēto problēmu risināšanai. Maģistra darba hipotēze: izmantojot uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas un optimizācijas rīkus, ir iespējams celt arī lielu un pieredzējušu biznesa konsultāciju uzņēmumu konkurētspēju. Maģistra darbs praktiski ir izmantojams EY iekšējo procesu uzlabošanai. Nākotnē ir iespējams šo darbu izmantot, lai izglītotu darbiniekus par konkurētspējas veicināšanas rīkiem. Maģistra darbs varētu būt par pamatu, lai veicinātu darbinieku un vadības vēlmi domāt par sava ikdienišķā darba vai uzņēmuma darbības optimizācijas/efektivitātes uzlabošanas idejām. To iespējams paveikt, organizējot regulāras darba grupas, kur piedalītos visi darbinieki un vadība. Darba grupā kā pirmie varētu tikt pārrunāti maģistra darba izstrādes ietvaros izvirzītie uzņēmuma izaicinājumi (problēmas). Pastāv liela varbūtība, ka daļa maģistra darba ietvaros izstrādātie ieteikumi iekšējo procesu pilnveidošanai tiks ieviesti praksē. Analītiskās daļas izstrādes ietvaros ir veikta augsta līmeņa izpēte par biznesa konsultāciju pakalpojumiem, veikta tirgus situācijas analīze, kā arī analizētas tirgus nākotnes attīstības tendences. Nodaļā sniegts vispārējs ieskats nozarē un šī brīža tirgus situācijā, kā arī sniegtas norādes uz iespējamajiem nākotnes attīstības pamatprincipiem un tendencēm. Lietišķajā pētījuma daļā veikta teorētiskā izpēte par pasaulē izplatītiem kapitālsabiedrību konkurētspējas veicināšanas modeļiem, ar kuru palīdzību uzņēmums var: paaugstināt efektivitāti, samazināt izmaksas un uzlabot kvalitāti. Lielākais uzsvars šajā nodaļā tiek likts uz šobrīd pasaulē aktuālāko uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas metodoloģiju Lean, ar kuras palīdzību uzņēmums tiek stiprināts no tā iekšējo procesu viedokļa. Nodaļā izpētīts Lean pielietošanas teorētiskais pamatojums un pamatprincipi, kā arī tā īstenošanas prakse dažādos uzņēmumos Latvijā. Projekta daļā ir veikta EY Vadības konsultāciju departamenta analīze, pamatojoties uz studiju prakses laikā iegūto informāciju un maģistra darba Lietišķā pētījuma daļā veikto analīzi. Projekta daļā veikta kapitālsabiedrību konkurētspējas veicināšanas, tai skaitā efektivitātes paaugstināšanas modeļu pielietošana praksē, kā rezultātā identificētas potenciālās vājās vietas EY pakalpojumu sniegšanas procesā, identificētas problēmas un to iespējamie risinājumi un ieviešanas ieguvumi.
Atslēgas vārdi Kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšana biznesa konsultāciju nozarē
Atslēgas vārdi angļu valodā Rising the competitiveness of a corporation in the business sector of management consulting
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2014 09:28:36