Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Brīvo ekonomisko zonu nozīme valsts tautsaimniecības attīstībā”
Nosaukums angļu valodā “Importance of Free Economic Zones in the Development of National Economy”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs M.Šenfelde
Recenzents Mg.oec., prakt. doc.L.Kamola
Anotācija Maģistra darba tēma ir Brīvo ekonomisko zonu nozīme valsts tautsaimniecības attīstībā, darba autore Santa Puncule, zinātniskais vadītāja - prof., Dr.oec. Maija Šenfelde. Maģistra darba mērķis ir izpētīt brīvo ekonomisko zonu darbības principus un to nozīmi valsts tautsaimniecības attīstībā, analizējot un salīdzinot svarīgākos zonu raksturojošos rādītājus, kā arī noteikt iespējamās zonu attīstības perspektīvas nākotnē un sniegt priekšlikumus to darbības efektivitātes paaugstināšanai. Maģistra darba pirmajā nodaļā autore sniedz teorētisku apskatu par brīvajām ekonomiskajām zonām: tiek definēta to būtība, raksturīgākās pazīmes un izpētīti pasaulē plašāk pazīstamie zonu veidi. Otrajā nodaļā ir sniegts ieskats zonu vēsturiskajā attīstībā, izpētītas un raksturotas brīvās ekonomiskās zonas gan pasaules, gan ES griezumā. Lai varētu izvērtēt un salīdzināt Latvijas brīvo zonu raksturojošos rādītājus, autore sniedz arī katras Latvijas brīvās ekonomiskās zonas vispārēju raksturojumu. Darba trešajā nodaļā ir analizēta zonu saimnieciskā darbība un vērtēti svarīgākie zonas darbību raksturojošie rādītāji, kā arī to izmaiņu dinamika gadu gaitā. Pamatojoties uz trešajā nodaļā analizētajiem datiem, maģistra darba pēdējā nodaļā autore novērtē Latvijas BEZ saimniecisko darbību un sniedz priekšlikumus to turpmākai attīstībai nākotnē, kā arī sniedz priekšlikumu par vēl vienas speciālās ekonomiskās zonas izveidi Latgales reģionā. Izvērtējot Latvijas brīvo ekonomisko zonu darbību raksturojošos rādītājus, autore nonāca pie secinājuma, ka tās ir efektīvs starptautiskās tirdzniecības veicināšanas un investīciju piesaistīšanas instruments. Ieguldīto līdzekļu apjoms, eksporta pieaugums un jauno darba vietu skaits pierāda, ka esošās zonas veicina ekonomisko aktivitāti konkrētos reģionos un pozitīvi ietekmē Latvijas kopējo tautsaimniecības attīstību. Darba izstrādes procesā tika izmantoti 99 informācijas avoti. Maģistra darba apjoms ir 118 lappuses. Darbā ietvertas 13 tabulas un 14 attēli. Darbam pievienoti 8 pielikumi.
Atslēgas vārdi brīvās ekonomiskās zonas, nodokļu atlaides, investīcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā free economic zones, tax credits, investment
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2014 23:59:00