Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "E-apmācības projekta ieviešanas efektivitāte"
Nosaukums angļu valodā "E-learning project implementation efficiency"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija E-apmācība mūsdienās kļūst arvien populārāks un aktuālāks zināšanu iegūšanas veids ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā, jo šī brīža ekonomiskajos apstākļos cilvēkiem ir ierobežoti naudas līdzekļi un paliek mazāk laika sevis izglītošanai klātienē. Iegūstot zināšanas e-apmācības vidē, tiek ietaupīts laiks, resursi un uzsvars tiek likts uz mācīšanos, nevis mācīšanu. Maģistra darba pētījuma objekts ir e-apmācības process, bet pētījuma priekšmets e-apmācības procesa efektivitāte e-izglītības projekta kontekstā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt e-apmācības projekta ieviešanas nozīmi izglītības jomā Latvijā, apzināt projekta ieviešanas problēmas un izstrādāt priekšlikumus e-apmācības efektivitātes uzlabošanai. Maģistra darbā izvirzīta šāda hipotēze efektīva e-apmācības ieviešana iespējama gadījumā, ja uzņēmums, mācību centrs, veiks detalizētu analīzi pirms projekta realizācijas, iekļaujot problēmas identificēšanu, mērķa grupas noteikšanu, stratēģijas izstrādi, finansējuma apzināšanu un rezultātu efektivitātes novērtēšanu. Maģistra darba mērķa sasniegšanai un hipotēzes pārbaudei izvirzīti šādi uzdevumi: Raksturot e-apmācības nozīmi un būtību izglītības attīstībā. Izpētīt e-apmācības attīstības tendences Latvijā un Eiropā. Raksturot e-apmācības projekta ieviešanas nosacījumus un problēmas. Noteikt e-apmācības priekšrocības un trūkumus. Izprast e-apmācību kā sistēmu. Izveidot e-apmācības sistēmas izstrādes un ieviešanas projektu. Noteikt e-apmācības efektivitātes novērtējuma problēmas un izveidot efektivitātes novērtēšanas modeli. Raksturot, analizēt un novērtēt mācību centra X e-apmācības projekta ieviešanas efektivitāti. Veikt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus, kas sekmētu e-apmācības projekta ieviešanu un efektivitātes uzlabošanu. Maģistra darbā tiek piedāvātas šādas novitātes: E-apmācības ieviešanas modelis - projekts, kas palīdzētu uzņēmumiem mācību centriem ātrāk un sistematizētāk izveidot apmācības tehnoloģiju vidē. E-apmācības efektivitātes novērtēšanas kritēriji un modelis, kas uzlabotu e-apmācības sniegto pakalpojumu kvalitāti un servisu mācību centros. Darba mērķu sasniegšanai tika izmantotas šādas pētīšanas metodes: Abstrakti loģiskā metode, aplūkojot speciālo literatūru pētījuma priekšmeta jomā. Ekonomiskās analīzes metodes salīdzināšana, relatīvie un vidējie lielumi, analītisko rādītāju atspoguļošana attēlu veidā, grafiskā metode, analizējot pētījuma objekta stāvokli un attīstības tendences. Statistisko datu analīze. Finanšu analīzes metode, analizējot pētāmā uzņēmuma finansiālo stāvokli. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek apskatīta e-apmācības nozīme, attīstības tendences, projekta ieviešanas nosacījumi un problēmas, kā arī e-apmācības priekšrocības un trūkumi. Apkopojot analītiskās daļas pētījumu, maģistra darba autore secina, ka e-apmācības ir elastīgs zināšanu ieguves veids, kas apmācāmajam piedāvā virkni dažādu priekšrocību salīdzinājumā ar trūkumiem. E-apmācība kā zināšanu ieguves veids kļūst arvien populārāks visā sabiedrībā un biežāk izplatīts uzņēmumu vidū, kas vēlas to ieviest. Šobrīd uzņēmumiem šo mācību metodi nav sarežģīti un ļoti dārgi ieviest pateicoties bezmaksas rīkiem (piemēram, Moodle), kas ir strauji samazinājuši e-kursu izstrādes izmaksas, un efektīvajam ADDIE modelim. Teorētiskajā daļā tika izstrādāts e-apmācības sistēmas ieviešanas projekts, definētas sistēmas efektivitātes novērtējuma problēmas un piedāvāts efektivitātes novērtēšanas modelis. Zinātniski praktiskajā daļā ir raksturots mācību centra X e-apmācības ieviešanas projekts, efektivitātes novērtēšana un izvērtēts ekonomiskais ieguvums no e-mācību ieviešanas uzņēmumā. Mācību centrs X, ieviešot e-apmācību, ir paplašinājis savu darbību, piedāvājot elastīgus pakalpojumus, kas atbilst un ir pieejami visai sabiedrībai. Līdz ar e-apmācības ieviešanu, uzņēmumam ir palielinājusies peļņa, rentabilitāte, kā arī audzis klientu skaits.
Atslēgas vārdi E-apmācības ieviešanas modelis E-apmācības efektivitātes novērtēšanas modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Model of e-learning establishment Model and standards of e-learning efficiency measure
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2011 21:46:22