Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Banku arhitektūra Latvijā
Nosaukums angļu valodā Bank Architecture in Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Jānis Krastiņš
Recenzents Doc. Jānis Zilgalvis Doktorante Ilze Rukmane-Poča
Anotācija Banku ēkas ir nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa, un, lai to nenoplicinātu, svarīga ir vērtību izpratne un mantojuma popularizēšana. Laika gaitā bankām projektējami pārveidojumi un būtiskas transformācijas. Nepieciešams noteikt banku ēku attīstības tendences un izstrādāt plānojuma risinājumu kvalitāšu vērtību noteikšanas kritērijus. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt un apkopot Latvijas banku arhitektūras plānojuma attīstības tendences un banku projektēšanas principus, radot banku arhitektūras Latvijā vispārēju vēsturisko ainu. Tas dod iepēju vispusīgai kultūras mantojuma saglabāšanas veicināšanai, kā arī banku plānojuma tipu un projektēšanas kritēriju definēšanai un izvērtēšanai. Maģistra darbā pirmo reizi kompleksi apzināti un analizēti banku arhitektūrā lietotie banku plānojuma un stilistiskie risinājumi un izvērtēti tipveida banku arhitektūras aspekti. Bankas analizētas vēsturiskā skatījumā no 19. gs. beigām līdz mūsdienām. Balstoties uz vēsturiskām banku plānojuma attīstības tendencēm, izstrādāti priekšlikumi banku ēku turpmākai ekspluatācijai un arhitektūras perspektīvai attīstībai. Maģistra darbs sastāv no ievada, četrām analītiskajām daļām un secinājumiem. Darbam pievienoti attēli, darbā izmantotie literatūras avoti un pielikumi. Pielikumā iekļauti darba procesā veiktie grafoanalītiskie pētījumi. Pirmajā daļā analizēta banku arhitektūra laika posmā no 19. gs. beigām līdz 20. gs. otrajam gadu desmitam. Šis laiks Latvijas banku arhitektūrā atstājis bagātu mantojumu un būtiski ietekmējis banku arhitektūras attīstības gaitu. 19. gs. beigās Rīgā notika intensīva banku būvniecība un vērojama veiksmīga banku kā ēku tipa attīstība. Izveidojās banku darbības principi, kas nav mainījušies arī šodien un kas tiešā veidā ir noteikuši banku funkcionāli telpisko un arhitektoniski stilistisko attīstību. Šie principi ir drošība, operāciju diferenciācija, klientu un darbinieku dalījums kategorijās. Izveidojās vairāki banku plānojuma tipi. Bankas iestādes pirmo reizi uztvēra kā reprezentatīvas ēkas. Pirmo reizi banku arhitektūrā tika izmantoti īpaši banku projektēšanas plānojuma principi. Latvijas praksē parādījās tipizēti fasāžu un plānojuma risinājumi, norādot uz tipveida projektu meklējumiem. Otrajā daļā analizēti pirmās Latvijas Republikas laika banku attīstības aspekti. Vispirms aplūkots banku funkcionālais dalījums un to lokalizācija pilsētvidē (Komercbankas Vecrīgā un Latvijas Valsts bankas Latvijas pilsētās). Tālāk darbā apskatīta šī laika banku stilistiskā attīstība, kā arī definēti galvenie banku stilistikas virzieni Art Deco, funkcionālisms un historizēts neoklasicisms. Analizētas katra bankas tipa spilgtākās, kopīgās stilistikas īpašības. No funkcionālā plānojuma viedokļa pirmās Latvijas Republikas laikā īstenotās banku ēkas klasificējamas kā tipveida arhitektūra. Trešajā daļā analizētas banku ēku renovācijas un pārbūves darbos izveidotās pārmaiņas telpu funkcionālajā plānojumā un interjeru stilistikā. Apkopoti banku telpu funkcionālā zonējuma tipi un definēti banku interjeru arhitektoniski mākslinieciskie tipveida risinājumi. Izpētīti un definēti banku jaunbūvju lokalizācijas noteicošie faktori. Apkopoti un noteikti īstenoto banku funkcionālā plānojuma un arhitektūras mākslinieciskās uzbūves principi. Ceturtajā daļā, balstoties uz mūsdienu pieredzes analīzi, izpētīti priekšlikumi banku ēku ekspluatācijai un arhitektūras perspektīvai attīstībai Latvijā. Noteikti divi virzieni vēsturisko banku ēku funkcijas transformācija un banku funkcionālā plānojuma attīstība līdzvērtīgi ārzemju valstu piemēriem. Banku arhitektūra kopumā attīstījusies neatkarīgi no pastāvošās valdošās politiskās varas. Banku funkcionālā plānojuma attīstībā var saskatīt pārmantotību. Darba rezultātā zinātniskajā apritē ievadīts jauns faktoloģiskais materiāls.
Atslēgas vārdi Banka, banku arhitektūra, Ivo Dzenis
Atslēgas vārdi angļu valodā Bank, bank architecture, Ivo Dzenis
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2014 20:54:39