Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Investīciju projekta novērtējums riska apstākļos”
Nosaukums angļu valodā „Assessment of investment project under risk conditions”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec. L. Ādamsone
Recenzents Dr.oec.V.Nešpors
Anotācija Maģistra darba temats ir Investīciju projekta novērtējums riska apstākļos. Efektīva investīciju piesaiste valsts tautsaimniecībā var radīt labvēlīgus apstākļus ekonomiskās krīzes situācijas pārvarēšanai. Investīcijām ir nozīmīga loma jebkura uzņēmuma veiksmīgas darbības un attīstības nodrošināšanā, jo katram uzņēmumam savas funkcionēšanas procesā rodas nepieciešamība ieguldīt finanšu resursus kādā investīciju projektā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt investīciju un risku teorētiskus pamatus, kā arī novērtēt autores izstrādāto reālo investīciju projekta efektivitāti riska apstākļos un piedāvāt konkrēta uzņēmuma investēšanas politiku, pamatojoties uz sinerģētikas principiem. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām un 13 apakšnodaļām. Maģistra darba teorētiskā daļā ir apskatīti investīciju un risku teorētiskie pamati (investīciju nozīme tautsaimniecībā, investīciju un risku būtība un klasifikācija, investīciju apjomus ietekmējošie faktori, reālo investīciju projekti u.c.). Lielāka uzmanība tiek pievērsta investīciju lēmumu pieņemšanas pamatmetodēm, pieejām un paņēmieniem. Tika aprakstītas četras investīciju novērtēšanas metodes, kuras paredz diskontēšanu: NPV, PI, DPP un IRR. Riska līmeņa mērīšanai tika apskatītas 3 metodes statistiskās, ekspertu un specialo koeficentu metodes. Maģistra darba analītiskajā daļā ir aplūkots autores izstrādāts reālo investīciju projekts Digitālās grāmatas ieviešana Latvijas privātskolās. Investīciju projekts tiek novērtēts ar NPV un DPP metodēm. Projekta novērtēšana tika papildināta ar riska analīzi. Riska mērīšanai autore izmantoja matemātiski statistisko metode, izmantojot Lorenca grafiku. Zinātniski praktiskajā daļā tika apskatīta investīciju sinerģētikas būtība un veidots uzņēmuma SIA OptiCom investēšanas politikas modelis, balstoties uz sinerģētikas principiem. Nobeigumā sniegti pētījuma rezultātā iegūtie secinājumi par investīciju un risku teorētiskiem aspektiem, veikti secinājumi par projekta ekonomisko lietderīgumu un efektivitāti un sniegti priekšlikumi par veiktiem pētījumiem. Maģistra darba kopējais apjoms ir 86 lapas, bez pielikumiem. Darbā ir 19 tabulas, 17 attēli un 12 formulas. Bibliogrāfiskais saraksts satur 37 informācijas avotus. Maģistra darbam pievienoti 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi Investīcijas, riski, investīciju projekti
Atslēgas vārdi angļu valodā Investments, risks, investment projects
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2011 15:56:03