Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz pašvaldības budžeta efektivitāti"
Nosaukums angļu valodā "Impact of administrative and territorial reform on the municipal budget efficiency"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., asoc. prof. T. Survilo
Recenzents Prof. M. Šenfelde
Anotācija Svetlanas Ivanovas maģistra darba tēma ir Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz pašvaldības budžeta efektivitāti. Maģistra darbs sastāv no trijām daļām: 1. daļas 1. nodaļā ir sniegtas jēdziena pašvaldība definīcijas, kas tiek izmantotas dažādos starptautiskos un Latvijas nozīmes normatīvajos aktos, uzskaitīti tajos minētie galvenie pašvaldību darbības principi un funkcijas, kā arī to izpildei nepieciešamo finanšu līdzekļu avoti. Definēts pašvaldības budžeta jēdziens, veikts tā daļu shematisks attēlojums. 2. nodaļā veikta jēdziena efektivitāte dažādu definējumu apkopošana, atsevišķi izdalot tā specifiskākās daļas ekonomisko efektivitāti un budžeta efektivitāti. Veikts pašvaldības budžeta efektivitātes novērtēšanai nepieciešamo naudas plūsmu uzskaitījums un izveidots pašvaldības budžeta efektivitātes novērtēšanas loģiskais modelis. 3. nodaļā veikta divu budžeta efektivitātes metodiku analīze Oļega Suhareva (Олег Сухарев) un Latvijas Republikas Finanšu ministrijas izstrādātās metodikas. 2. daļas 1. nodaļā sniegts pētījumos secinātais administratīvi teritoriālās reformas nepieciešamības pamatojums. Aprakstīta pētītās pašvaldības Pāvilostas novada izveidošana un tā parametri. 2. nodaļā veikta Pāvilostas novada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu analīze un aprēķināta to dinamika, kā arī deficīts vai pārpalikums katru gadu. 3. nodaļā pamatbudžeta analīze veikta, aprēķinot tā ieņēmumu un izdevumu atsevišķu posteņu īpatsvaru kopējā budžeta daļā. 4. nodaļā veikta Pāvilostas novada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu analīze, aprēķināta dinamika un posteņu struktūra, kā arī speciālā budžeta deficīts vai pārpalikums katru gadu. 3. daļas 1. nodaļā veikta budžeta efektivitātes analīze pēc Finanšu ministrijas metodikas principiem un veikta pamatbudžeta dinamikas analīze, kā arī budžeta plāna uzdevuma un plāna izpildes aprēķini. 2. nodaļā budžeta strukturālās efektivitātes novērtēšana veikta, izmantojot O. Suhareva metodiku. 3. nodaļā veikts atsevišķu budžeta rādītāju aprēķins uz 1 pašvaldības iedzīvotāju. Veikta pašvaldības rīcībā esošo līdzekļu sadale pēc to avotiem un analīze pa gadiem. Pāvilostas novada pašvaldībai nepieciešams pārskatīt un pilnveidot budžeta plānu izstrādes metodiku, izvērtēt savu darbību un noteikt prioritātes. Nepieciešams līdzsvarot savu un citu līdzekļu apmēru. Veiktā analīze attiecināma uz budžeta efektivitātes izmaiņu novērtēšanu īstermiņā. Pamatojoties uz maģistra darbā veikto administratīvi teritoriālās reformas ietekmes uz pašvaldības budžeta efektivitāti analīzi, ir izstrādāti secinājumi.
Atslēgas vārdi administratīvi teritoriālā reforma, pašvaldība, pašvaldības budžeta efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā administrative and territorial reform, municipality, municipal budget efficiency
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2011 18:24:39