Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the Fire Safety and Civil Protection College"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
Recenzents Mg.oec., Jānis Pildavs
Anotācija Gaile I. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā: Maģistra darbs / I. Gaile, I. Mežinska. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 100 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā ir iekļauti 9 attēli un 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 30 avoti latviešu un 36 avots angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt ieteikumus Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei, lai nodrošinātu procesu pastāvīgu uzraudzību un pilnveidi, procesu vadības kvalitatīvu organizēšanu un iekšējās vides sakārtošanu. Pirmajā darba daļā ir apskatīts kvalitātes jēdziena lietojums un nozīmīgums augstākajā izglītībā, noskaidroti izglītības iestādēm piemērojamie kvalitātes vadības modeļi un piemērotākās kvalitātes pilnveides metodes. Otrajā darba daļā ir veikts vispārīgs Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas raksturojums, veikts iekšējās un ārējās vides raksturojums un koledžas pašnovērtējums pēc ISO 9004:2009 vērtēšanas kritērijiem, kā arī pēc IWA 2 un ISO 9001:2008 kritērijiem. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, tika identificētas vairākas nepilnības un piedāvāti iespējamie risinājumi un alternatīvas to novēršanai. Trešajā darba daļā ir aplūkoti darba autores sniegtie priekšlikumi kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Noteikti kvalitātes vadības sistēmas pilnveides etapi un aptuvenās izmaksas, identificēti pamatdarbības, atbalsta un vadības procesi, kā arī izstrādāts kvalitātes vadības sistēmas nepārtrauktas pilnveides modelis. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide nodrošinās kvalitāti visos Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas darbības līmeņos, kas ir viens no veiksmīgas organizācijas priekšnoteikumiem.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadības sistēma, kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā quality management system, improvement of quality management system
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2014 15:53:13