Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums "Darba kapitāla vadīšanas problēmas un risinājumi"
Nosaukums angļu valodā "Problems and Solutions of Networking Capital Management"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs G.Ciemleja
Recenzents pētn.,Dr.oec. J.Titko
Anotācija Uzņēmumu īpašnieku interesēs ir paaugstināt uzņēmumā ieguldīto līdzekļu atdevi, ko uzņēmuma vadība cenšas realizēt, nodrošinot uzņēmuma darbības turpināšanas spēju (tajā skaitā likviditāti un maksātspēju), līdzekļu efektīvu pārvaldību un pēc iespējas straujāku līdzekļu apriti. Īstermiņā sevišķi nozīmīgi efektīvi pārvaldīt apgrozāmos līdzekļus, kas veido uzņēmuma darba kapitālā iesaistītos aktīvus. Latvijas IKP lielāko pienesumu veido apstrādes rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumi (2013. gadā attiecīgi 13% un 15% IKP). Šo nozaru uzņēmumu aktīvu kopsummā apgrozāmo līdzekļu īpatsvars ir augsts (apstrādes rūpniecības nozarē 42%, tirdzniecības nozarē 73%), kas nosaka nepieciešamību veltīt pastiprinātu uzmanību to pārvaldībai. Latvijas apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumu apgrozāmajos līdzekļos visaugstākais īpatsvars 48% - 2012. gadā bija debitoru parādiem. Saskaņā ar uzņēmuma Creditreform Latvijā veikto pētījumu debitoru parādu pārvaldība Latvijas uzņēmumiem ir problemātiska. Darba kapitāla efektīvas vadības procesu apgrūtina dažādu iekšēju un ārēju faktoru negatīva ietekme, kuru identifikācija palīdz veikt atbilstošas darbības nolūkā novērst to negatīvo ietekmi uz darba kapitāla komponenšu - debitoru, krājumu, naudas līdzekļu un īstermiņa saistību - pārvaldību. To iespējams darīt ar dažādiem instrumentiem, kas ārvalstu pētījumos plaši pētītas un praksē tiek pielietotas gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos. Ārvalstu zinātniskajā literatūrā darba kapitāla vadības teorētiskie aspekti un problemātika ir plaši pētīta, tomēr vēl aizvien saglabā aktualitāti, iespējams, tādēļ, ka zinātnieku pētījumi paliek plašai auditorijai nezināmi un līdz ar to arī nepielietoti. Pētījumos noskaidroto sakarību un darba kapitāla vadībā pielietojamo instrumentu novērtēšana, pielāgošana Latvijas uzņēmumu praktiskās pielietošanas vajadzībām sniegtu būtisku ieguldījumu darba kapitāla vadības efektivitātes paaugstināšanai Latvijā. Šādu praktiski ērti pielietojamu instrumentu esamība savienotu akadēmiskajā vidē gūtos problēmu risinājumus ar praktisko uzņēmējdarbības vidi, kurā šīs problēmas pastāv un ir nepieciešams risināt. Darba novitātes: 1. apkopots zinātniskajā literatūrā piedāvāto debitoru parādu pārvaldības instrumentārijs, raksturoti katra modeļa vai metodes trūkumi un priekšrocības, pielietojuma mērķis un metodes vai modeļa būtība; 2. izstrādāts Latvijas uzņēmumos praktiski pielietojams modelis debitoru parādu pārvaldības efektivitātes paaugstināšanai: pielietojot Markova ķēžu metodes principus un MS Excel funkcijas izveidots debitoru parādu novecošanās, apmaksas un šaubīga debitora statusa iestāšanās iespējamību prognozes modelis. Darba praktiskā vērtība ir Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu (Latvijā izplatītākajām uzņēmumu lieluma grupām) problēmām un vajadzībām debitoru parādu pārvaldībā pielāgotais modelis, kas ļauj gūt ticamas prognozes debitoru parādu novecošanās, debitoru parādu iekasēšanas vai šaubīga debitora iznākuma iespējamībām, paredzamajai debitoru parādu apmaksai un debitoru parādu iekasēšanas efektivitātes novērtēšanai. Modeļa specifika ietver dažādus prognozēšanu ierobežojošus nosacījumus; to novēršana ar citu metožu integrāciju modelī var kalpot kā pamats tālākiem zinātniskiem pētījumiem, cenšoties piedāvāt uzņēmējdarbības vides finanšu speciālistiem mazāk ierobežojošus prognožu modeļus ērtākai prognožu veidošanai. Darba teorētiskā vērtība ir izpētīto un apkopoto debitoru parādu pārvaldībā pielietojamo modeļu un citu instrumentu apkopojums, kas ļauj konstruēt citu veidu modeļus debitoru parādu pārvaldībai, nosakot citu pamatmērķi vai augstākas prasības izstrādātā modeļa funkcionalitātei. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba kopējais apjoms, neskaitot pielikumus, ir 87 lappuses. Darbā iekļauti 58 attēli, 3 tabulas. Maģistra darba izstrādei izmantoti 43 literatūras un citi informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Darba kapitāla vadība; Debitoru parādu pārvaldība; Apstrādes rūpniecības nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Working capital management; Accounts receivable management; Manufacturing industry
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 16:09:01