Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Ražošanas procesa pilnveide SIA "AM Furnitūra"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Manufacturing Process in the "AM Furnitūra" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Guna Eglīte
Recenzents Mg.oec., Jānis Vanags
Anotācija Ražošanas procesa pilnveide SIA AM Furnitūra: Bakalaura darbs / Kaspars Celmiņš Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 59 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 4 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietveri: 15 avoti latviešu, 12 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt ražošanas procesu SIA AM Furnitūra, izmantojot kvalitātes pārvaldības metodes. Galvenie uzdevumi ir sniegt priekšlikumus uzņēmuma ražošanas darbības pilnveidei. celt ikdienas saražoto produktu skaitu, samazināt iekšējā brāķa apjomu un reklamāciju skaitu. Pirmajā darba daļā izvērtēta teorētiskā informācija par ražošanas ietekmējošajiem faktoriem, procesu kartēm un to aprakstiem, ISO 9001 standartu un kvalitātes pārvaldības metodēm. Otrajā darba daļā veikts SIA AM Furnitūra darbības novērtējums un ražošanas procesa analīze. Trešajā darba daļa sniegti priekšlikumi ražošanas darbības pilnveidei kā izmantojot pieejamos resursus celt darba ražīgumu, kā arī sniegt priekšlikumus kvalitātes celšanai un brāķu skaitu samazināšanai. Veikts arī priekšlikumu efektivitātes novērtējums. Darba noslēgumā izteikti nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi, pamatojoties uz kuriem iespējams pilnveidot SIA AM Furnitūra ražošanas procesu.
Atslēgas vārdi Ražošanas procesa pilnveide SIA "AM Furnitūra"
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing process improvement "AM Furnitura" Ltd
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 10:44:38