Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Pacientu drošības un aprūpes kvalitātes paaugstināšana slimnīcā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Patient Safety and Quality of Care in a Hospital"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Guna Eglīte
Recenzents Mg.oec. Maira Sapata
Anotācija Degune I. Pacientu drošības un aprūpes kvalitātes paaugstināšana slimnīcā: Bakalaura darbs / I.Degune, G.Eglīte. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 80 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 15 attēli un 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu valodā un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt pacientu drošības aspektus slimnīcas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā un sniegt priekšlikumus procesu pilnveidē. Pirmajā daļā aprakstīta ārstniecības iestādēm raksturīgā pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes vadība. Konkrēti tiek apskatīta korektīvo un preventīvo darbību nozīme ārstniecības iestādēs, risku atklāšanas un prognozēšanas metodes, pacientu drošību raksturojoši elementi un vadītāju, darbinieku un vides nozīme. Otrajā daļā tiek analizēta pacientu drošība slimnīcās. Liels uzsvars tiek likts uz pacientu drošības ziņojumu analīzi, pacientu drošības komandas darbības izpēti un korektīvajām un preventīvajām darbībām ārstniecības iestādēs, kā arī pacientu drošības kultūras analīzi. Trešajā daļā ir atspoguļoti ieteikumi pacientu drošības un aprūpes kvalitātes paaugstināšanai, kas būtu informatīva bukleta izveide, papīra formāta pacientu drošības anketas izveide un pacientu drošības aptaujas pielāgošana tieši slimnīcu vajadzībām. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir saistīti ar pacientu drošības un aprūpes kvalitātes ietekmi uz slimnīcas procesiem. Lielākie tās veicinātāji ir pacientu drošības gadījumu ziņojumi, darba grupas un korektīvās un preventīvās darbības. Pacientu drošības un aprūpes kvalitāti varētu pilnveidot, veicinot savstarpējo komunikāciju, izglītojot personālu un piedāvājot dažādus informācijas nodošanas ceļus.
Atslēgas vārdi Pacientu drošība, ārstniecības iestādes kvalitātes vadība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Patient safety, quality management in medical institutions.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 02:57:33