Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveide uzņēmumā "MC"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Customer Service Quality in Company "MC"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Maira Sapata
Recenzents Mg.oec., Gaļina Robertsone
Anotācija Paukšte A. Klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveide uzņēmumā "MC": Bakalaura darbs / A.Paukšte, M.Sapata. - Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo darbu studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 82 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, un to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, 22 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma "MC" klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveidei. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstīts kvalitātes jēdziens, klienta un klienta apkalpošanas nozīme uzņēmumā, klienta apmierinātības novērtēšana, klientu apkalpošanas standarts, kvalitātes instrumentu izmantošana. Darba analītiskajā daļā ir aprakstīta uzņēmuma darbība, sniegtie pakalpojumi, veikta klientu izteikto sūdzību analīze un klientu apmierinātības pētījums, pielietoti kvalitātes instrumenti, lai atklātu uzņēmumā pastāvošās problēmas. Darba praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi esošo problēmu novēršanai, aprēķinātas to aptuvenās izmaksas un finansiālais ieguvums. Būtiskākais secinājums, kas radās darba rezultātā ir tas, ka uzņēmumā "MC" nav noteiktas konkrētas prasības attiecībā uz klientu apkalpošanu un darbībām, kas ietekmē pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, lai rezultātā tiktu apmierinātas klienta vajadzības un vēlmes. Nozīmīgākie priekšlikumi ir organizēt klientu apkalpošanas apmācības uzņēmuma "MC" darbiniekiem, aktualizēt klientu apkalpošanas standartu un veikt darbinieku motivācijas sistēmas izveidi un jaunu darbinieku piesaisti.
Atslēgas vārdi klientu apkalpošana, klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā customer service, customer service quality improvement
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2014 20:18:05