Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Talantu vadīšanas sistēmas izmantošana tirdzniecības uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Application of Talent Management Model in a Trade Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs E.Gaile-Sarkane
Recenzents doc.,Dr.oec. I.Andersone
Anotācija Maģistra darbā "Talantu vadīšanas sistēmas izmantošana tirdzniecības uzņēmumos" darba autore, pamatojoties uz pētījuma gaitā noteikto tirdzniecības nozares problemātiku - atbilstoša darbaspēka nepietiekamība darba tirgū - pēta talantu vadīšanas sistēmas izmantošanas iespējas tirdzniecības uzņēmumos. Diemžēl, talantu vadīšanas praksē pasaules uzņēmumu attīstības līmenis atrodas dažādos līmeņos. Tikai neliela daļa uzņēmumu uzskata savā saimnieciskajā darbībā izmantoto talantu vadīšanas sistēmu par efektīvu. Latvijā bieži novērojams uzņēmumu darbinieku izpratnes trūkums par talantu vadīšanas nozīmību un nepieciešamību uzņēmumā. Šāda neizpratne var novest pie talantu vadīšanas sistēmas neefektīvas praktizēšanas uzņēmumos. Par cēloni darbaspēka zināšanu trūkumam talantu vadīšanas jomā varētu pieņemt talantu vadīšanas salīdzinoši neseno vēsturi Latvijā, kā arī nepietiekamo un izkliedēto teorētisko un empīrisko bāzi, ko talantu vadīšana sniedz par sevi. Tiecoties uz mērķi uzlabot darbaspēka zināšanas par talantu vadīšanas nozīmību uzņēmumam, un tā sekām - talantu vadīšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšanu, talantu vadīšanas teorija, zinātniski praktiskie pētījumi un prakse ir atvērti novitātēm, izmaiņām un uzlabošanai. Darba mērķis ir izstrādāt talantu vadīšanas modeli tirdzniecības uzņēmumiem. Maģistra darba gaitā izstrādātas divas novitātes: talantu vadīšanas definīcija un talantu vadīšanas modelis tirdzniecības uzņēmumiem. Talantu vadīšanas definīcija veidota balstoties uz vairāku talantu vadīšanas teorijā jau esošu talanta un talantu vadīšanas definīciju analīzi, to priekšrocību un trūkumu izcelšanu. Maģistra darbā izdalītas trīs daļas - analītiskā, teorētiskā un zinātniski praktiskā daļa. Pirmā, analītiskā daļa, ietver trīs nodaļas - tirdzniecības nozares raksturojums; tendences cilvēku resursu vadīšanā tirdzniecības nozarē; talantu vadīšanas pielietošanas prakse ārzemēs un Latvijā. Teorētiskā daļa ietver četras nodaļas - talantu vadīšanas teorētiskie aspekti; talantu vadīšanu ietekmējošie faktori uzņēmumā; talantu vadīšanas modeļi; talantu vadīšanas ietekme uz uzņēmuma darbības rādītājiem. Zinātniski praktiskā daļa sastāv no trīs nodaļām - uzņēmuma SIA "Produkts" raksturojums; SIA "Produkts" talantu vadīšanas efektivitāte; talantu vadīšanas modeļa tirdzniecības uzņēmumiem izmantošana uzņēmumā SIA "Produkts". Lai īstenotu darbā noteiktos mērķus un uzdevumus, autore izmantojusi tradicionālo literatūras analīzes metodi, kontentanalīzes metodi, datu tabulēšanas un grafiskās attēlošanas metodes, aprakstošās statistikas metodi, salīdzinošo metodei; ekonomiskās analīzes metodi. Teorētiskajai un statistiskajai bāzei galvenokārt izmantoti LR normatīvie akti, valsts statistikas dati, zinātnisko pētījumu publikācijas, vispārējā un speciālā literatūra cilvēku resursu vadīšanā, interneta resursi. Maģistra darbā izmantotas 23 tabulas, 17 attēli un 10 formulas. Darba noslēgumā pieejami 9 secinājumi un 7 priekšlikumi, bibliogrāfiskais saraksts, kas sastāv no 129 avotiem un 20 pielikumi.
Atslēgas vārdi talantu vadīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā talent management
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 19:56:58