Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas modelis"
Nosaukums angļu valodā "Pattern of Increasing Competitiveness of Production Company"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Anotācija Konkurētspēja ir viens no uzņēmuma galvenajiem darbību raksturojošajiem rādītajiem. Jo augstāks ir attiecīgā uzņēmuma konkurētspējas rādītājs, jo lielākas iespējas uzņēmumam ir attīstīt un paplašināt savu tirgu, kas, savukārt, ir svarīgs aspekts jebkura uzņēmuma ilgtspējīgai izaugsmei. Konkurētspējas koncepcija un to ietekmējošo faktoru noteikšana mūsdienās ir kļuvusi par ļoti aktuālu tēmu, jo tas spēj rast atbildes uz jautājumu, kādēļ daži uzņēmumi spēj veiksmīgi attīstīties un konkurēt savas valsts tirgū, kā arī pasaules tirgū, bet citi uzņēmumi to nespēj. Darba autore, apskatāmo tēmu uzskata par aktuālu, jo jebkuram ražošanas nozarē strādājošam uzņēmumam ir būtiski paaugstināt savu konkurētspēju, lai spētu veiksmīgāk konkurēt tirgū un tajā pašā laikā spētu pastāvēt un attīstīties mūsdienu mainīgajā ekonomiskajā situācijā. Jāņem vērā, ka uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšana ir mērķtiecīgs un komplekss pasākumu kopums, kas prasa atbilstošas investīcijas, zināšanas un ieviešanas laiku. Lai uzņēmums spētu saglabāt savu konkurētspēju, mainīgajos tirgus apstākļos, ir svarīgi identificēt būtiskākos konkurētspēju ietekmējošos faktorus un izstrādāt rīcības plānu to uzlabošanā. Darba pētījuma objekts ir Latvijā ražošanas nozarē strādājošs uzņēmums, kas nodarbojas ar alus ražošanu un tā izplatīšanu. Pētāmais priekšmets ir ražošanas nozares konkurētspējas paaugstināšanas modelis. Maģistra darbs tiek izstrādāts par laika periodu no 2007. gada līdz 2012.gadam, tas tiek papildināts arī ar 2013.gada datiem, ja šādi dati ir pieejami. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un analizēt ražošanas nozarē strādājošu uzņēmumu konkurētspējas ietekmējošos faktorus, kā arī noteikt un analizēt šo faktoru ietekmi konkrētā uzņēmumā un balstoties uz iegūtajām zināšanām, uzņēmējdarbības, ekonomikas un mārketinga teoriju, praktiskajiem pētījumiem un analīzi piedāvāt darba autores izstrādātas novitātes, kas ir ražošanas nozarē strādājoša uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas modeli un darba autores veidotu ražošanas nozares konkurētspējas ietekmējošo faktoru tabulu. Lai šo mērķi sasniegtu darba autore ir izvirzījusi sekojošus galvenos uzdevumus: izpētīt un analizēt pieejamo literatūru un statistikas datus par attiecīgo ražošanas nozari, tās attīstības dinamiku, konkurētspēju, tās ietekmējošiem faktoriem un konkurētspējas paaugstināšanas iespējām; veikt un analizēt konkrēta pētāmā uzņēmuma konkurētspēju un finansiālos darbības rezultātus, atrast kopsakarības; balstoties uz apkopoto informāciju un veikto pētījumu, izstrādāt nozares uzņēmumu konkurētspējas ietekmējošo faktoru analīzi, kā arī konkurētspējas paaugstināšanas modeli, ko iespējams pielietot praksē; piedāvāt vairākus iespējamos konkurētspējas paaugstināšanas un attīstības scenārijus konkrētajam uzņēmumam, rekomendēt piemērotāko no šiem attīstības scenārijiem, pamatojot savu izvēli; Maģistra darbā mērķu sasniegšanai darba autors izmantoja sekojošu literatūru: Latvijas un ārzemju ekonomistu, nodokļu un mārketinga speciālistu darbus, Latvijas Republikas likumdošanu, interneta resursus, statistikas datus, nepublicētos materiālus, zinātniskos pētījumus un publikācijas, periodisko izdevumu materiālus, kā arī attiecīgā pētāmā uzņēmuma gada pārskatus. Darba autore savā maģistra darbā izmantoja arī savus pētījuma iegūtos rezultātus, kas tika veikti un iegūti mācību procesā Rīgas Tehniskajā universitātē. Lai iegūtu vispusīgāku informāciju darba autors konsultējās ar attiecīgās nozares speciālistiem. Lai varētu vispusīgāk izpētīt izvēlēto darba tēmu un veikt papildus dziļāku analīzi darba autors savā pētījumā izmantoja aprēķinu, salīdzināšanas un statistikas analīzes metodes, kā arī ekonomiski matemātiskās metodes, skaitliskās informācijas aprakstīšanas un grafiskās attēlošanas metodes, aptaujas un dokumentu analīzi. Darba apjoms ir 101 lapas, bez pielikumiem. Tas satur 33 attēlus, 6 tabulas, 21 formulu un 1 pielikumus 10 lapu apjomā. Darbā tiek izmantoti 43 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmums, konkurētspējas paaugstināšanas modelis, konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā Increasing Competitiveness, Production Company, competitiveness and defining its factors
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 17:22:47