Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Iesaistīto pušu gaidām atbilstošs komunikācijas modelis"
Nosaukums angļu valodā "Communication Model in Accordance to Expectations of Stakeholders"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs E.Gaile-Sarkane
Recenzents doc.,Dr.oec. D.Ščeulovs
Anotācija Līdz ar interneta tehnoloģiju un elektroniskās komercijas attīstību pasaulē un Latvijā par vienu no būtiskiem uzņēmumu komunikācijas kanāliem ir kļuvuši sociālie mediji. Sociālos medijus kā vienu no komunikācijas kanāliem izmanto visdažādāko nozaru uzņēmumi un iestādes finanšu un apdrošināšanas, tirdzniecības, medicīnas, valsts pārvaldes un citi. Ir skaidrs, ka sociālie mediji kā komunikācijas kanāls ir būtisks lielai daļai Latvijas uzņēmumu, tomēr joprojām tiek veidota pēc struktūras un satura atšķirīga uzņēmumu komunikācija sociālajos medijos, un nav vienota modeļa komunikācijas veidošanai. Pēc autores domām, sociālos medijus kā komunikācijas kanālu vispilnīgāk izmanto Latvijas finanšu un apdrošināšanas uzņēmumi, tāpēc šīs nozares uzņēmumu komunikācija tiek pētīta šajā darbā. Pētījuma objekts ir komunikācijā iesaistītās puses, savukārt pētījuma priekšmets - sociālo mediju komunikācijā iesaistīto pušu gaidas. No iepriekšminētā izriet pētījuma problēma - liela daļa finanšu nozares uzņēmumu Latvijā veido komunikāciju sociālajos medijos, tomēr komunikācijas veidošanā pastāv atšķirības un nav zināms, kādas ir iesaistīto pušu gaidas, komunicējot ar finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem sociālajos medijos. Darbā izvirzīta hipotēze: zinot iesaistīto pušu gaidas, ir iespējams izstrādāt iesaistīto pušu gaidām atbilstošu komunikācijas modeli sociālajos medijos. Ieinteresēto pušu gaidām neatbilstošas komunikācijas veidošana var nedot uzņēmumam vēlamo rezultātu un padarīt sociālo mediju izmantošanu neefektīvu, tāpēc šī pētījuma mērķis ir noteikt iesaistīto pušu gaidas komunikācijā ar finanšu nozares uzņēmumiem sociālajos medijos un izveidot iesaistīto pušu gaidām atbilstošu komunikācijas modeli. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek analizēta sociālo mediju attīstības dinamika un perspektīvas globālā tirgū un Latvijā, pētīts, kā sociālie mediji tiek pielietoti uzņēmējdarbībā un kāda ir sociālo mediju nozīme uzņēmuma mārketinga komunikācijās. Darba teorētiskajā daļā tiek pētīta komunikāciju struktūra un komunikāciju modeļi sociālajos medijos un veikta galveno gaidu faktoru identificēšana. Iesaistīto pušu gaidas un gaidu faktori tiek identificēti, veicot finanšu nozares uzņēmumu klientu aptauju. Balstoties uz veikto izpēti, darba teorētiskajā daļā tiek izstrādāts iesaistīto pušu gaidām atbilstošs komunikācijas modelis. Maģistra darba zinātniski praktiskajā daļā tiek raksturoti finanšu nozares uzņēmumi (par finanšu nozares uzņēmumiem darba ietvaros tiek uzskatīti uzņēmumi, kas ierindoti K sadaļā (finanšu un apdrošināšanas darbības) NACE 2.red saimniecisko darbību statistiskā klasifikācijā) un tiek veikta finanšu nozares uzņēmumu komunikācijas sociālajos medijos analīze, pētot sociālajos medijos pieejamo un uzņēmumu interneta mājas lapās publiski pieejamo informāciju. Pamatojoties uz veikto analīzi, tiek izstrādāti priekšlikumi maģistra darba teorētiskajā daļā izstrādātā iesaistīto pušu gaidām atbilstoša komunikācijas modeļa pielietošanai finanšu uzņēmumu sociālo mediju komunikācijā. Darba struktūra. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskās, teorētiskās un zinātniski praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Darba apjoms ir 101 lpp., tajā ir 35 tabulas, 65 attēli un 12 pielikumi.
Atslēgas vārdi Komunikāciju modeļi, sociālie mediji
Atslēgas vārdi angļu valodā Communication models, social media
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 09:36:52