Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Lēmumu pieņemšanas modelis jaunu produktu izstrādē"
Nosaukums angļu valodā "Model of Decision Making in a New Product Development"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs E.Gaile-Sarkane
Recenzents doc.,Dr.oec. D.Ščeulovs
Anotācija Globalizācijas apstākļos jebkuras valsts tautsaimniecības izaugsme ir atkarīga, galvenokārt, no dažādu organizāciju spējām radīt un efektīvi virzīt tirgū jaunus konkurētspējīgus produktus. Eksistē vairāki inovāciju veidi, vairākas pieejas, un uzņēmējs, atkarībā no savām zināšanām, biznesa redzējuma, darbības sfēras un citiem faktoriem, var izvēlēties piemērotākos instrumentus un modeļus. Lai veiktu apzinīgu izvēli, ir nepieciešama izpratne par inovācijas būtību, tiem priekšnosacījumiem, kas veicina inovatīvo darbību, faktoriem, kuri ietekmē inovācijas; turklāt, uzņēmējam ir labi jāsaprot, kādā veidā ir jāpieņem apzinīgs lēmums par jauna produkta laišanu tirgū. Maģistra darba hipotēze ir - izstrādājot lēmumu pieņemšanas modeli jaunu produktu izstrādē, var paaugstināt jaunu produktu ieviešanas efektivitāti. Maģistra darba mērķis ir balstoties uz teorētiskajām nostādnēm izstrādāt lēmumu pieņemšanas modeli jaunu produktu izstrādē. Tāpēc, darba pētījuma objekts ir jaunu produktu izstrādāšana un pētījuma priekšmets - lēmumu pieņemšana jaunu produktu izstrādāšanā modelēšana. Maģistra darba mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 1. veikt inovācijas būtības un inovāciju nozīmi Latvijas tautsaimniecības nozarē izpēti; 2. izpētīt faktorus, kas ietekmē inovācijas procesu uzņēmumā, un veikt to klasificēšanu; 3. veikt jaunu produktu attīstības modeļu izpēti un klasificēšanu; 4. izveidot jauna produkta izstrādes lēmumu pieņemšanas modeli; 5. ekonomiskā ieguvuma no lēmumu pieņemšanas modeļa jaunu produktu izstrādē izmantošanas aprēķināšana. Darba analītiskajā daļā, ar mērķi novērtēt inovāciju nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, tika izpētīta Latvijas vieta inovāciju jomā pasaulē un Eiropā un tika apsekota Eiropas Savienības un Latvijas inovācijas politika. Tiek veikta Latvijas inovācijas sistēmas analīze ar mērķi novērtēt Latvijas inovāciju kapacitāti: tika apskatīti zinātniski pētnieciskās darbības rezultāti, izpētīta inovatīvo uzņēmumu darbība Latvijā un inovāciju nozīme banku nozarē. Autore izskatīja inovāciju veidus un to klasifikācijas. Teorētiskajā daļā darba autore turpina analizēt inovācijas procesu, īpašu uzmanību pievēršot tādiem ārējiem un iekšējiem faktoriem, kas ietekmē jauna produkta izstrādi uzņēmumā. Izpētes un analīzes rezultātā autore piedāvā savu pirmo novitāti Inovācijas procesu ietekmējošo faktoru klasifikāciju, kas ļaus uzņēmējam pareizāk saplānot jauna produkta radīšanas etapus. Tālāk autore pievēršas dažādu inovācijas modeļu analīzei, kuras rezultātā tiek piedāvāta Jaunu produktu attīstības modeļu klasifikācija (otrā novitāte), kura labi atspoguļo modeļu daudzveidību un vadoties pēc kuras uzņēmums var izstrādāt savu inovāciju stratēģiju. Darba otrās daļas beigās, izpētot lēmuma pieņemšanas veidus, autore piedāvā savu trešo novitāti Lēmuma pieņemšanas modeli jaunu produktu izstrādē, kas nodrošinās kvalitatīvu lēmuma pieņemšanas procesu uzņēmumu vadītājiem un palīdzēs efektīvi vadīt inovācijas procesu, iekļaujot tajā visas nepieciešamas fāzes. Zinātniski praktiskajā daļā autore identificē Latvijas uzņēmējdarbības vides dominējošo inovācijas faktorus ar mērķi sekmētu uzņēmumu vadītāju un darbinieku izpratnei par to, kas uz doto brīdi var būtiski ietekmēt inovācijas procesu uzņēmumā. Tika pārbaudīta lēmuma pieņemšanas modeļa pielietošanas efektivitāte konkrēta produkta izstrādē. Tika aprēķināti ienākumi no jauna produkta ieviešanas. Darba apjoms ir 102 lappuses, darbs satur 38 attēlus un 10 tabulas. Darba izstrādes gaitā tika izmantoti 122 avoti.
Atslēgas vārdi INOVĀCIJAS, JAUNU PRODUKTU IZSTRĀDE, LĒMUMU PIEŅEMŠANA,
Atslēgas vārdi angļu valodā INNOVATIONS, NEW PRODUCT DEVELOPMENT, DECISION MAKING
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 12:01:25