Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mašīnbūves uzņēmumu darbības konkurētspējas nodrošināšana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Providing Competitiveness of Machine Manufacturing Companies in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vitālijs Jurēnoks
Recenzents Dr.oec., prof. K.Didenko
Anotācija Maģistra darba tēma ir mašīnbūves uzņēmumu darbības konkurētspējas nodrošināšana Latvijā. Maģistra darba izpētes objekts ir Latvijas mašīnbūves uzņēmumi, kuri nodarbojas ar hidraulisko cilindru ražošanu. Darbā izpētes priekšmets mašīnbūves uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšana. Darba mērķis izstrādāt mašīnbūves uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanas modeli, ņemot vērā konkurētspējas ietekmējošos faktorus mūsdienu apstākļos. Vadoties no uzstādīta mērķa, tiek precizēta darba hipotēze - izveidotais mašīnbūves konkurētspējas nodrošināšanas modelis stimulē neto apgrozījuma un peļņas palielinājumu. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1.izpētīt Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozari, kā arī hidraulisko cilindru ražošanas analīzi un attīstības perspektīvas; 2.novērtēt esošo mašīnbūves uzņēmumu konkurētspējas stāvokli; 3.veikt ietekmējošo faktoru analīzi un novērtēt to ietekmi uz mašīnbūves uzņēmumu konkurētspējas darbību; 4.izstrādāt konkurētspējīgu mašīnbūves uzņēmuma modeli un algoritmu; 5.sniegt mašīnbūves uzņēmumam modeļa ekonomiskās efektivitātes novērtējumu; 6.veikt secinājumu un sniegt priekšlikumus. Maģistra darbā tiks izmantoti dažādi informācijas avoti, tai skaitā gan zinātniskās literatūras, gan interneta resursa avoti, kā arī zinātniskās publikācijas. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: analītiskās, teorētiskās un zinātniski-praktiskās, ka arī secinājumi, priekšlikumi un pielikumi. Analītiskajā daļā tiks veikta problēmas stāvokļa analīze, nozares kopējā analīze, produkcijas realizācijas un eksporta apjomu izmaiņas un uzņēmumu skaits. Pēc vispārīgās mašīnbūves un metālapstrādes nozares analīzes, tiks veikta padziļināta analīze par apakšnozari ar NACE kodu 28.12, izanalizēts uzņēmumu skaita izmaiņas, tajos nodarbināto cilvēku skaita sarūkums vai pieaugums, apgrozījuma indeksu svārstības, kas kopumā dos priekšstatu par šo apakšnozari, kā arī par analīzē esošo mašīnbūves uzņēmumu konkurētspēju un uzņēmumu attīstības perspektīvām. Teorētiskajā daļā problēma tiks apskatīta no teorētiska aspekta tiks aprakstīta konkurētspējas būtība, izpētīti ārējie un iekšējie faktori, kuri ietekmē mašīnbūves uzņēmumu konkurētspējas darbību. Tas palīdzēs noteikt, kuri no iekšējiem un ārējiem faktoriem palēnina konkurētspējas attīstību esošajiem mašīnbūves uzņēmumiem. Faktoru novērtēšanai autore pielietoja eksporta metodi. Pamatojoties uz izpētīto zinātnisku literatūru, autore piedāvā novitātes elementus: 1. Mašīnbūves uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanas modelis- šis modelis palīdz noteikt galvenos šī brīža iekšējos un ārējos faktorus, kuri ietekmē mašīnbūves uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanu ar ekspertu novērtējuma palīdzību. 2. Pamatojoties uz mašīnbūves uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanas modeli tiek izstrādāts algoritmu komplekss: 1.Uzņēmuma mārketinga speciālista nodrošināšanas algoritms; 2.Mājas lapas efektīvas funkcionēšanas algoritms; 3.Eiropas Savienības līdzfinansējuma īstenošanas algoritms; 4.Reklāmas aktivitāšu realizācijas algoritms. Zinātniski praktiskajā daļā autore paradīs izstrādāta konkurētspējas paaugstināšanas modeļa un algoritma praktisko pielietoju uzņēmuma SIA TN Hidrolats darbībā. Tiks veikti ekonomiski aprēķini, lai novērtētu izstrādāto modeļu un algoritma ekonomisko lietderīgumu. Darba ierobežojumi analizējot svarīgus uzņēmējdarbībās radītājus hidraulisko iekārtu ražošanai, informācija tika ņemta no CSP datu bāzes, kurā izvietoti dati ir pieejami tikai līdz 2011.gada beigām, sakarā ar to, autore izpētīja svarīgus uzņēmumu finanšu radītājus laika periodā no 2005.gada līdz 2011.gada beigām. Darba izstrādē tiks izmantotas empīriskās datu vākšanas metodes, komparatīvā metode. Darba apjoms ir 85 lpp., bez pielikumiem. Tas satur 39 attēlus, 33 tabulas un 8. pielikumus. Darbā tiek izmantoti 48 literatūras avoti. Maģistra darba izstrādāšanas gaitā tika izmantota vispārējā un speciālā literatūra, zinātniskā literatūra un interneta resursi.
Atslēgas vārdi konkurētspēja, konkurētspējas faktori, mašīnbūves, konkurētspējas nodrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā competitiveness, factors of competitiveness, machine, provision of competitiveness
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2014 23:05:46