Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Energoefektivitātes pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumavotos"
Nosaukums angļu valodā "Energy efficiency measures in the heat sources of the district heating system"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs A.Kundziņa
Recenzents I.Bekmens
Anotācija Lai nodrošinātu Latvijas energoapgādes sistēmas spēju elastīgi un efektīvi integrēties reģiona un ES enerģijas tirgos, nepieciešams ilgtermiņa redzējums par enerģētikas sektora attīstību, pilnveides iespējām un konkrētiem risinājumiem. Energoefektivitātes paaugstināšanas iespējamo pasākumu noteikšanai, tika veikta esošās sistēmas izpēte ar mērķi definēt vēlamo un esošo procesu virzību, kā arī noteikt posmus, kuros energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi dod iespējamo labāko rezultātu. Pētījuma izstrādē tika ņemtas vērā energoefektivitātes normu un ES rekomendāciju, kā arī plānošanas dokumentu nostādnes. Darbā pamatā tiek apskatītas centralizētās siltumapgādes sistēmas apdzīvotās vietās, kuru iedzīvotāju skaits pārsniedz 2000. Šīs apdzīvotās vietas veido aptuveni 90% no visām Latvijas apdzīvotajām vietām, kurās tiek izmantoti centralizētā siltumapgādes sistēmas pakalpojumi apkures un karstā ūdens patēriņa nodrošināšanai. Darba mērķis: analizēt energoefektivitātes pasākumus centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumavotos, nosakot to ekonomisko efektu un energoefektivitātes uzlabošanās izmaiņas. Darba pirmajā nodaļā autors raksturo ar tēmu saistītos teorētiskos aspektus, kā arī statistikas datus, apraksta šo datu interpretāciju un nozīmi tēmas saistībā. Nodaļa ir strukturēta loģiski, pārejot no vispārīgā uz konkrēto. Darba otrajā nodaļā tiek apskatītas konkrētas siltumavotu sistēmas, raksturojot to īpatnības, tehniskos un tehnoloģiskos parametrus, veicot to salīdzināšanu pēc vairākiem kritērijiem Praktiskajā pētījuma daļā ir apskatīti un salīdzināti, kā arī novērtēti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumavotos. Nodaļa ir strukturēta daļās, attiecīgi pa tehniskā risinājuma veidiem koģenerācijas sistēmas, gāzes, šķidrā kurināmā un cietā kurināmā katlu mājas. Nodaļas beigās ir veikts dažādu pasākumu ekonomiskās ietekmes izvērtējums. Maģistra darba apjoms ir 100 lapaspuses. Tās ietver 33 attēlu, 12 tabulas, 5 pielikumus. Darba izstrādes gaitā izmantoti 63 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Energoefektivitātes pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumavotos
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy efficiency measures in the heat sources of the district heating system
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 08:56:24