Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojuma ieviešana pētniecības un attīstības veicināšanai”
Nosaukums angļu valodā “Introduction of Corporate Income Tax Relief to Support Research and Development”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojuma ieviešana pētniecības un attīstības veicināšanai. Ekonomiskā krīze Latvijā izgaismoja galvenās līdzšinējās ekonomikas modeļa nepilnības un nepieciešamību veikt nozaru strukturālās pārmaiņas un būtiskas makroekonomiskas korekcijas. Lai arī pēdējo gadu attīstības rādītāji uzrāda pozitīvas tendences, Latvijai kā mazai un atvērtai ekonomikai, būtiski ir nodrošināt stabilu un ilgtspējīgu ekonomikas attīstības modeli, kurš spētu mazināt ārējās vides radītos satricinājumus. Tādējādi ekonomikas politikas jomas galvenie uzdevumi šobrīd ir saistīti ar tādu apstākļu radīšanu, kas nodrošinātu pašlaik dominējošā darbietilpīgā ekonomikas modeļa maiņu uz zināšanām un inovācijām balstītu ekonomikas modeli, kas ir būtiskākais priekšnosacījums ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei. Esošie politikas instrumenti nenodrošina galvenajos politikas plānošanas dokumentos noteikto inovāciju un pētniecības un attīstības rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, līdz ar to ir nepieciešams izstrādāt jaunus efektīvus un mērķtiecīgus instrumentus, kas veicinātu ieguldījumus pētniecībā un attīstībā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojuma ieviešanai, kas orientēts uz ieguldījumu veicināšanu pētniecībā un attīstībā. Ņemot vērā izvirzīto mērķi, maģistra darba hipotēze ir maģistra darba ietvaros izstrādātie priekšlikumi uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumam pētniecības un attīstības veicināšanai atbilst valsts noteiktajām prioritātēm ekonomikas politikas jomā. Lai sasniegtu maģistra darbā izvirzīto mērķi, tiek noteikti sekojoši uzdevumi: 1) novērtēt Latvijas vispārējo ekonomisko situāciju; 2) apzināt valsts galvenajos ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteiktos rīcības virzienus; 3) izvērtēt Latvijas pozīcijas virzībā uz zināšanām balstītu ekonomikas modeli; 4) izvērtēt citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi pētniecības un attīstības veicināšanā, tai skaitā, apskatot atsevišķu valstu uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu pētniecības un attīstības veicināšanai administrēšanas modeļus; 5) izpētīt šobrīd Latvijā pieejamos uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus investīciju veicināšanai; 6) veikt analīzi par uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojuma pētniecības un attīstības veicināšanai efektivitāti; 7) balstoties uz veikto analīzi, izstrādāt priekšlikumus konkurētspējīga uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojuma pētniecības un attīstības veicināšanai ieviešanai. Maģistra darba pētījuma objekts ir uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi pētniecībai un attīstībai, savukārt pētījuma priekšmets uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojuma pētniecībai un attīstībai tiesiskais regulējums. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs daļām, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmās daļas ietveros tika vērtēti galvenie Latvijas ekonomisko situāciju raksturojošie rādītāji gan pirms ekonomiskās lejupslīdes, gan pēc tās, analizējot ekonomiskās krīzes cēloņus un galvenos izaugsmes virzītājspēkus. Tāpat tika vērtētas Latvijas svarīgākajos attīstības plānošanas dokumentos noteiktās prioritātes un rīcības virzieni to īstenošanai, kā arī Latvijas inovācijas, tai skaitā, pētniecības un attīstības, pozīcijas starptautiskā un nacionālā līmenī. Otrajā daļā tika veikta izpēte par citu valstu pieredzi pētniecības un attīstības veicināšanā, izmantojot nodokļu atvieglojumu instrumentus, tai skaitā padziļināti aplūkojot Lietuvas un Čehijas pieredzi uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojuma pētniecībai un attīstībai administrēšanā. Savukārt trešajā daļā analizēti Latvijā ieviestie uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi investīciju veicināšanai, vienlaikus vērtējot esošā pētniecības un attīstības atvieglojuma efektivitāti un jaunās uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojuma pētniecībai un attīstībai iniciatīvas pilnveidošanas iespējas. Maģistra darba kopējais apjoms ir 82 lapaspuses. Tajā ir iekļauti 8 attēli un 5 tabulas.
Atslēgas vārdi Nodokļi, pētniecība un attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Taxation, tax, research and development
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2014 15:52:28