Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Biznesa inkubatoru atbalsta modelis MVU attīstībai Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Model of Supporting Business-Incubators for Latvian SME Development"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Zoja Sundukova
Recenzents Dr.oec.,prof. Vitālijs Jurēnoks
Anotācija Dzīvotspējīgu uzņēmumu attīstība ir viens no valsts politikas pamatnosacījumiem, kas tiek īstenots ieviešot dažādas ekonomiskās reformas un Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētās valsts atbalsta programmas, kuru ietvaros uzņēmējdarbības uzsākšanai piedāvā ne tikai finansiālu nodrošinājumu, bet arī kompetentu konsultatīvo atbalstu, kas nereti jaundibinātajiem uzņēmumiem kompetences un kontaktu tīkla trūkumu dēļ ir daudz svarīgāks. Kā viens no veiksmīgākajiem īstenotajiem atbalsta instrumentiem 2007.-2013.g. plānošanas periodā, bija ERAF līdzfinansētā valsts atbalsta programma Biznesa inkubatori. Pamatojoties uz programmas radīto atdevi uzņēmējdarbības aktivitātes palielināšanā, programmas darbība jaunu komersantu izveidei un tehnoloģiski intensīvu ideju dzīvotspējas veicināšanai ir paredzēta turpināt. Tas nosaka nepieciešamību pēc programmas izstrādes jaunam plānošanas periodam, īpašu uzmanību pievēršot jauna biznesa inkubatoru darbības modeļa izstrādei, kas celtu programmas efektivitāti un palielinātu inkubatoru operatoru motivāciju vairāk strādāt jauno uzņēmumu labā, tādejādi nodrošinot tiem pamatu ekonomiskajai stabilitātei arī pēc inkubācijas perioda beigām. Maģistra darba pētījuma objekts ir Latvijas biznesa inkubatori, bet pētījuma priekšmets ir biznesa inkubatoru atbalsta iespējas MVU attīstībā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt biznesa inkubatora atbalsta modeli, kas paaugstinātu to darbības efektivitāti un MVU konkurētspēju. Maģistra darba novitātes: 1. Biznesa inkubatora atbalsta modelis MVU attīstībai Latvijā, kas nosaka inkubatoru operatoru ieinteresētību inkubējamā uzņēmuma darbības rezultātos, tādejādi veicinot jauno uzņēmumu ekonomisko potenciālu un nodrošinot tā dzīvotspēju arī pēc inkubācijas perioda pabeigšanas; 2. Biznesa inkubatora modeļa realizācijas algoritms, ar kura palīdzību inkubatora operators var efektīvāk ieviest jauno atbalsta modeli, kā arī noteikt inkubatora darbības rezultātu atbilstību jaunā modeļa ieviestajiem kvalitātes kritērijiem. Maģistra darba analītiskajā daļā autore apskata MVU nozīmi Latvijas tautsaimniecības attīstībā, nosakot Latvijas Nacionālā attīstības plāna prioritātes un izanalizējot Latvijas tautsaimniecības raksturojošos rādītājus. Daļas ietvaros tiek apskatīts arī Latvijas uzņēmējdarbības vides vērtējums Eiropas valstu kontekstā, kā arī noteikti ES struktūrfondu līdzfinansētie finanšu instrumenti un atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai. Teorētiskās daļas ietvaros autore veic biznesa inkubatoru atbalsta mehānisma vispārējo teorētisko analīzi, apskatot inkubatora koncepta būtību un attīstības vēsturi, inkubatoru klasifikāciju, kā arī to darbības modeļus ne tikai no teorētiskā aspekta, bet arī no citu valstu inkubatoru attīstības pieredzes. Daļas ietvaros uz apskatīto darbības programmu pamata Latvijas inkubatoru programmai tiek izstrādāts jauns inkubatora atbalsta modelis MVU attīstības un dzīvotspējas veicināšanai. Modeļa izstrādes gaitā tika apvienoti elementi no tādiem inkubatoru vispārpieņemtajiem biznesa modeļiem kā īres modelis un kapitāldaļu modelis, kā arī tika palielināta valsts un citu ieinteresēto grupu loma inkubatoru darbības stratēģijas izstrādes un realizēšanas procesā. Lai nodrošinātu modeļa efektīvu ieviešanu un pārvaldīšanu, autore piedāvā arī modeļa realizācijas algoritmu, kas ietver visu nepieciešamos modeļa darbības elementus. Darba zinātniski praktiskajā daļā tiek veikta pētāmā inkubatora un tā inkubētā uzņēmuma pašreizējās darbības rezultātu analīze, uz kuras pamata vēlāk tiek novērtēta jaunā modeļa ekonomiskais lietderīgums. Daļas ietvaros uz provizorisku pieņēmumu pamata, kas tiek noteikti izrietot no jaunā biznesa inkubatoru modeļa atbalsta instrumentu palīdzības, tiek veikts modeļa realizācijas algoritms attiecībā uz pētāmo inkubatoru un jauno uzņēmumu, kā rezultātā tiek pierādīts modeļa izmantošanas lietderīgums.
Atslēgas vārdi MVU attīstība, Biznesa inkubatori, Atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai
Atslēgas vārdi angļu valodā SME developments, Business incubators, Support instruments for business start-up
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2014 14:07:11