Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mikrouzņēmuma attīstības stratēģija Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Microenterprise Development Strategy in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Konstantīns Didenko
Recenzents Dr.oec., asoc. prof. Ludmila Vasiļjeva
Anotācija Pētījuma objekts ir mikrouzņēmumu un mikrouzņēmuma nodokļa attīstība Latvijā un pētījuma priekšmets ir mazkapitāla SIA attīstības iespējas. Maģistra darba mērķis ir izpētīt mikrouzņēmumu situāciju un problēmas un izstrādāt priekšlikumus tā ilgtermiņa attīstībai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt mikrouzņēmumu nodokļa būtība un īpatnības; 2. Izpētīt mikrouzņēmumu veidus un tā atšķirības; 3. Raksturot un analizēt mikrouzņēmumus, kas maksā mikrouzņēmuma nodokli, problēmas; 4. Izpētīt un raksturot mikrouzņēmuma stratēģijas izstrādi; 5. Apskatīt un izanalizēt mazkapitāla uzņēmuma lēmumu tehnoloģisko procesu; 6. Izstrādāt mikrouzņēmuma vadītāja darbības stratēģijas novērtēšanai; 7. Izstrādāt mazkapitāla uzņēmuma lēmumu tehnoloģiskā procesa modeli. Pētījuma procesā izmantotās metodes ir: Vispārteorētiskās pētīšanas metode zinātniskās literatūras un interneta avotu analīze vispārīga pētāmā jautājuma teorētiskā priekšstata iegūšanai. Statistiskā datu apstrādes metode - tiek apstrādāti, analizēti un interpretēti skaitliskie dati pētāma priekšmeta izmantojot faktoru analīzi, aprakstošo statistiku, utt.) Salīdzinošā jeb komparatīvā metode- pētījumā salīdzināti vairāku datu kopumu, lai iegūtu secinājumus. Piemēram, autore salīdzina SIA un mazkapitāla SIA atšķirības. Aprakstošā metode jeb monogrāfiskā tiek veikta pētījuma priekšmeta detalizēta izpēte, apkopojot informāciju un pamatojoties uz daudzveidīgas literatūras apskatu. Maģistra darba novitātes ir: Izstrādāts mikrouzņēmuma vadītājam darbības stratēģijas novērtēšanai; Izstrādāts mazkapitāla uzņēmuma vadītāja lēmumu tehnoloģiskā procesa modelis. Darba ierobežojumi ir sekojoši: darbā tiks pētīts mazkapitāla sabiedrība ar ierobežotu atbildību (mikrouzņēmums) darbība un īpatnības, gan kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam, gan parastā SIA nodokļa maksātājam, kas nodarbojas ar inženierijas produktu izstrādi. Autore darba pirmajā daļa analītiskajā daļā ir izpētījusi mikrouzņēmumus, to būtību, mikrouzņēmumu nodokļa definīciju, situāciju gan Latvijā, gan citās Eiropas Savienības valstīs. Īpašu uzmanību autore veltīja mazkapitāla SIA situācijas izpētei Latvijā, tā ietekmei uz Latvijas tautsaimniecību. Teorētiskajā daļā tika pētīta mikrouzņēmumu stratēģijas izstrādes posmi, tā ietekmējošas puses, kā arī tā novērtēšanu. Kā vienu no novērtēšanas rīkiem minot ilgtspējas indeksu, kas ir īpaši izstrādāts mikrouzņēmumiem, lai novērtētu sava uzņēmuma darbību ilgtermiņā, kurai veikusi uzlabojumus un izveidojusi kā vienu no novitātēm. Otrajā daļā tiek aprakstīts arī lēmuma tehnoloģiskais process, kas autores izvēlētājam uzņēmumam (inženierijas produktu ražotājam) ir svarīgi, lai spētu veiksmīgi attīstīt produktu no idejas līdz tai nonākšanai tirgū. Idejas attīstība tiek ņemts stage-gate modelis, kuru autore ir pilnveidojusi, lai spētu to izmantot mikrouzņēmumiem. Zinātniski praktiskajā daļa autore izstrādātās novitātes ilgtspējas indeksa rezultātu kritēriju novērtējuma procentuālais sadalījums un to pielietošanas katras sadaļas novērtējumā, kas sniedz uzņēmumam procentuālu novērtējumu, tādējādi liekot uzsvaru, kādas jomas uzņēmuma ir jāpilnveido un jāņem vērā, lai tiktu veiksmīgi attīstīta kopējā stratēģija ilgtermiņā. Izstrādātais stage-gate modelis, kas tiek pielietots uzņēmuma SIA Greynut produktu izvērtēšanā, kādi ir tā trūkumi vai panākumi katra produkta virzīšanai tirgū. Katram produktam tika parādīti vārti, kuros uzņēmums nav spējis novērtēt tā iespējas tālākā to attīstībā, kā arī tika sniegti priekšlikumi, kādas darbības jāveic, lai produkts tiktu novērtēta tā tālākā attīstības iespējas iekļūt nākamajā fāzē. Maģistra darbs satur 109 lapaspuses, 27 attēlus, 13 tabulas, 1 formulu un 2 pielikumus. Maģistra darbs tika izstrādāts latviešu valodā un tā veidošanā tika izmantoti 38 informācijas avoti latviešu, angļu un krievu valodā.
Atslēgas vārdi Mikrouzņēmuma attīstības stratēģija Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Microenterprise develpment strategy in Latvia
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2014 08:57:32