Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Pensiju 3.līmenis un tā attīstība Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "3rd pillar pension scheme and its development in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. J.Saulītis
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darba autors: Mārtiņš Mežiels Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. Juris Saulītis Bakalaura darba temats: Pensiju 3. līmenis un tā attīstība Latvijā Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt situāciju par pensiju 3. līmeni, identificēt faktorus, kas var būtiski ietekmēt Latvijas pensiju 3. līmeni nākotnē un, pamatojoties uz iegūtiem statistikas rādītājiem un iedzīvotāju, ekspertu sniegtajām atbildēm, prognozēt tā tālākās attīstības perspektīvas. Darbs sastāv no trīs pamatnodaļām, kas sīkāk dalītas apakšnodaļās, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmās nodaļas ietvaros ir izpētīta pensiju sistēmas un pensiju 3. līmeņa būtība, vēsture, likumdošanas bāze, kā arī priekšrocības, trūkumi un riski. Otrajā nodaļā galvenais uzsvars ir likts uz Latvijā darbojošos privāto pensiju fondu darbības un pamatrādītāju analīzi, pensiju 3. līmeņa pamatrādītāju analīzi, kā arī salīdzinājumam autors darbā ir iekļāvis Igaunijas pensiju sistēmu un analizējis Igaunijas privāto pensiju fondu piedāvāto pensiju plānu darbību. Darba trešajā nodaļā ir analizētas darba autora veiktās iedzīvotāju aptaujas un divu vadošo Latvijas Atklāto pensiju fondu četru ekspertu intervijas, kā arī ir izvērtētas pensiju 3. līmeņa galvenās problēmas un tālākās attīstības perspektīvas Latvijā. Darba izstrādē ir izmantotas kvantitatīvās statistiskās datu un aptaujas anketu analīzes un kvalitatīvās intervijas metodes. Iegūtie aptaujas dati tika apstrādāti un analizēti ar MS Excel programmu. Bakalaura darbs ir praktiski izmantojams lietotājam kā izziņas materiāls par pensiju 3. līmeņa tirgus attīstību Latvijā. Bakalaura darba apjoms: 60 lapaspuses datorsalikumā, neskaitot pielikumus. Darbā ietverti 26 attēli un 12 pielikumi uz 47 lappusēm. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba izstrādāšanai autors kopumā izmantojis 30 literatūras avotus, kas ietver grāmatas, periodiskos izdevumus, likumus un interneta materiālus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Situācija pensiju 3. līmenī ik gadus uzlabojas. To pierāda gan pensiju 3. līmeņa dalībnieku skaita pieaugums, gan veikto iemaksu apmērs. Palielinoties iedzīvotāju ienākumiem un lielākai sabiedrības informētībai un izglītošanai par pensiju 3. līmeni, cilvēki sāk izprast to, ka katram pašam jau laikus ir jārūpējas par savām vecumdienām un labklājības līmeni, veicot iemaksas pensiju 3. līmenī. Ekonomika aug, un uz tās fona pensiju 3. līmeņa attīstība notiks pozitīvā virzienā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mežiels M. Pensiju 3. līmenis un tā attīstība Latvijā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Saulītis J. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. 60 lpp.
Atslēgas vārdi Pensiju 3. līmenis un tā attīstība Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Third pillar of pensions and it development in Latvia
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2014 16:02:40